2022-04-26 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Rekordhög orderingång

  · Den globala efterfrågan var fortsatt stark i de flesta slutmarknader och länder.
  · Nettoomsättningen växte trots påverkan från störningar i försörjningskedjan.
  · Stabil lönsamhet, volymökning kompenserade för kostnadsinflation.
  · Orderstock om MSEK 602 relaterad till sanktionerna mot Ryssland annullerad under kvartalet.
  · Avtal undertecknat att förvärva Desmet, världsledande inom vegetabilolja och biobränslen.

Sammanfattning

Första kvartalet

Orderingången ökade med 22 procent* till MSEK 13 255 (10 204).
Nettoomsättningen ökade med 12 procent* till MSEK 10 615 (8 969).
Justerad EBITA**: MSEK 1 816 (1 530).
Justerad EBITA-marginal**: 17,1 (17,1) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 260 (1 483).
Nettoresultat: MSEK 932 (1 112).
Resultat per aktie: SEK 2,22 (2,64).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 767 (963).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 80 (-70).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK -327 (12).
Avkastning på sysselsatt kapital (%) **: 18,8 (18,8).
Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr **: 0,79 (0,43).

* Exklusive valutaeffekter.
** Alternativa nyckeltal.

Utsikter för det andra kvartalet

”Vi förväntar att efterfrågan i det andra kvartalet blir något lägre än i det första kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (2 februari 2022): ”Vi förväntar att efterfrågan i det första kvartalet blir högre än i det fjärde kvartalet.”
 

Utdelning

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om SEK 6,00 (5,50) per aktie och ett mandat för återköp av upp till 5 procent av utestående aktier.

Q1 2022 rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 klockan 13.00 CET.

För mer information kontakta:
Johan Lundin, Head of Investor Relations
Tel: +46 46 36 65 10,
Mobil: +46 730 46 30 90
E-post:
johan.lundin@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige 

Organisationsnummer: 556587-8054
Besöksadress:
Rudeboksvägen 1
Tel: + 46 46 36 65 00
Hemsida: www.alfalaval.com

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: