2021-04-27 Finansiella nyheter

Kommuniké från årsstämma i Alfa Laval AB

Årsstämman i Alfa Laval AB (publ) hölls tisdagen den 27 april 2021. Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning, så kallad poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Anförande från Alfa Lavals styrelseordförande samt verkställande direktör finns tillgängligt på bolagets hemsida www.alfalaval.com.

Resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihetÅrsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020 i framlagt skick. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade.Utdelning

Årsstämman beslutade om en utdelning till aktieägarna om 5,50 kronor per aktie. Det beslutades vidare att som avstämningsdag för utdelningen fastställa torsdagen den 29 april 2021, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 4 maj 2021.Styrelse och revisorÅrsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter utsedda av stämman utökas med en person och således består av nio stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Såväl antalet revisorer som revisorssuppleanter beslutades vara två.Maria Moræus Hanssen, Dennis Jönsson, Henrik Lange, Ray Mauritsson, Heléne Mellquist, Finn Rausing, Jörn Rausing och Ulf Wiinberg omvaldes och Lilian Fossum Biner nyvaldes i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Dennis Jönsson omvaldes till styrelsens ordförande.Årsstämman beslutade omval av auktoriserade revisorerna Staffan Landén och Karoline Tedevall till bolagets revisorer för det kommande året.Arvoden och ersättningarÅrsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 1 850 000 kronor till styrelsens ordförande och 615 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för kommittéarbete utgå med 250 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt med 75 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter.Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.Årsstämman beslutade även att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktierÅrstämman beslutade att styrelsen bemyndigas att under perioden fram till årsstämman 2022 förvärva högst så många av bolagets egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger fem procent (5%) av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom vid förvärvstillfället gällande kursintervall.BolagsordningÅrsstämman beslutade om införande av två nya bestämmelser i Alfa Lavals bolagsordning som tillåter styrelsen att dels samla in fullmakter, dels besluta att aktieägare ska kunna förhandsrösta.Fullständigt protokoll från årsstämman kommer att publiceras på www.alfalaval.com.For more information please contact:

Johan Lundin

Head of Investor Relations

Mail: johan.lundin@alfalaval.com

Tel: +46 46 36 65 10

Mobile: +46 730 46 30 90

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: