2021-11-23 Finansiella nyheter

Alfa Laval och rådet för ’Long Duration Energy Storage’ släpper sin första rapport

Idag släpper LDES-rådet (Long Duration Energy Storage) sin omfattande rapport kring energilagringstekniker och hur dessa kan möjliggöra nettonoll-elförsörjning år 2040. Rapporten, som är framtagen i samarbete med McKinsey & Company, beskriver tillämpningen av LDES-tekniker, den flexibilitet som kommer att krävas i framtida kraftnät (baserat på hög andel förnybar energi) samt en analys av framtida investeringsbehov.

För att uppnå dekarbonisering krävs betydande satsningar i syfte att minska utsläpp inom samtliga sektorer. Kraftsektorn, som står för ungefär en tredjedel av de globala utsläppen, är central för den globala avkarboniseringen. Långtidslagring av energi kan på ett kostnadseffektivt sätt lagra el från vind, sol och andra förnybara källor och därefter göra den tillgänglig vid behov. (Litiumjonbatterier är visserligen en alternativ lösning men blir för dyr vid lagringstid längre än åtta timmar).

Enligt rapporten kommer det att krävas 85-140 TWh global långvarig energilagring (>8 timmar) för att möjliggöra elnät med nettonoll-utsläpp. Detta kommer i sin tur att innebära en minsking av koldioxidutsläppen med mellan 1,5 till 2,3 Gt årligen, i och med att man kompenserar dagens obalans i elnätet med förnybar energi istället för fossila bränslen. Minskningen motsvarar cirka 10-15 procent av de utsläpp som kraftsektorn generar idag.

Rapporten visar också på ett ökat genomslag av LDES-lösningar då cirka 3 miljarder US-dollar har investerats i LDES-teknologibolag de senaste fem åren, vidare en förväntad framtida kapacitet på 25-35 GW/1TWh globalt år 2025 baserat på investeringar om cirka 50 miljarder US-dollar.

"Vi har sett stort engagemang och höga ambitioner under COP26, men hur vi sedan ska genomföra detta är något oklart. LDES-rådets rapport belyser, genom ny datainsamling,  hur vi kan realisera dessa åtaganden genom att lägga fram nya data och lyfter också behovet av omedelbara åtgärder", säger Thomas Møller, chef för Alfa Lavals Energidivision.

Visste du… LDES-rådet, som lanserades under COP26 i Glasgow, innefattar energibolag, teknikleverantörer, investerare och energianvändare i ett VD-styrt initiativ med syfte att minska koldioxidutsläppen genom utbyggnad av långtidslagring av energi.

 

Om LDES-rådet

LDES-rådet är ett globalt, VD-styrt organ som består av teknikleverantörer, utrustningsleverantörer, företag inom förnybar energi, allmännyttiga företag, nätoperatörer, investerare och slutkonsumenter. Det strävar efter att påskynda avkarboniseringen av energisystemet till lägsta möjliga kostnad för samhället genom att driva innovation, kommersialisering och utbyggnad av långtidslagring av energi. LDES-rådet tillhandahåller faktabaserad vägledning och information till regeringar, industrin och samhället i stort, baserat på erfarenheter från dess medlemmar, vilka utgörs av ledande energiföretag, teknikleverantörer, investerare och slutanvändare.

 

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

 

 

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

 

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: