2021-04-27 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2021

Förbättrade marknadsförhållanden

  · Förbättrade marknadsförhållanden i de flesta slutmarknaderna resulterade i en sekventiell ökning av orderingången.
  · Serviceaffären visade klara tecken på återhämtning.
  · Ökade teknologiinvesteringar drivet av hållbarhetsfokus.
  · Kostnadsbesparingsprogrammen ledde till en ökad justerad EBITA-marginal.
  · Stabilt kassaflöde och ytterligare minskad nettoskuld.

SammanfattningFörsta kvartaletOrderingången minskade med 5 procent* till MSEK 10 204 (11 877).

Nettoomsättningen minskade med 7 procent* till MSEK 8 969 (10 590).

Justerad EBITA**: MSEK 1 530 (1 750).

Justerad EBITA-marginal**: 17,1 (16,5) procent.

Resultat efter finansiella poster***: MSEK 1 483 (1 257).

Nettoresultat***: MSEK 1 112 (923).

Resultat per aktie***: SEK 2,64 (2,19).

Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 963 (959).

Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK -70 (90).

Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK 12 (-).

Avkastning på sysselsatt kapital (%) **: 18,8 (23,0)

Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr **: 0,43 (0,87)* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.

*** Jämförelseperioden 2020 har ändrats, såsom meddelat i Q3 rapporten 2020.


 

Utsikter för det andra kvartalet”Vi förväntar att efterfrågan i det andra kvartalet blir ungefär samma som i det första kvartalet.”Tidigare publicerade utsikter (3 februari 2021): ”Vi förväntar att efterfrågan i det första kvartalet blir ungefär samma som i det fjärde kvartalet.”Utdelning

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om SEK 5,50 (-) per aktie och ett mandat för återköp av upp till 5 procent av utestående aktier.Q1 2021 rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 klockan 13.00 CET.För mer information kontakta:

Johan Lundin, Head of Investor Relations

Tel: +46 46 36 65 10,

Mobil: +46 730 46 30 90

E-post:
johan.lundin@alfalaval.comAlfa Laval AB (publ)

Box 73

221 00 Lund

Sverige 


Organisationsnummer: 556587-8054Besöksadress:

Rudeboksvägen 1

Tel: + 46 46 36 65 00

Hemsida: www.alfalaval.com


Taggar

Alla

Relaterat innehåll: