2021-07-20 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 april – 30 juni 2021

Fortsatt stark ekonomisk återhämtning 

  · Stark ordertillväxt i alla divisioner och regioner.
  · Rekordhög orderingång i Food & Water-divisionen.
  · Erbjudandet inom hållbarhetsområdet i Marine har stärkts med förvärvet av StormGeo.
  · Den justerade EBITA-marginalen förbättrades beroende på produktivitetsförbättringar och omstruktureringsprogrammet.

Sammanfattning

Andra kvartalet

Orderingången ökade med 33 procent* till MSEK 12 183 (9 749).
Nettoomsättningen ökade med 2 procent* till MSEK 9 975 (10 455).
Justerad EBITA**: MSEK 1 738 (1 802).
Justerad EBITA-marginal**: 17,4 (17,2) procent.
Resultat efter finansiella poster***: MSEK 1 231 (1 414).
Nettoresultat***: MSEK 985 (1 055).
Resultat per aktie***: SEK 2,32 (2,49).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 421 (2 844).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK -30 (60).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK -204 (-).

Första halvåret

Orderingången ökade med 12 procent* till MSEK 22 387 (21 626).
Nettoomsättningen minskade med 3 procent* till MSEK 18 944 (21 045).
Justerad EBITA**: MSEK 3 268 (3 552).
Justerad EBITA-marginal**: 17,3 (16,9) procent.
Resultat efter finansiella poster***: MSEK 2 714 (2 671).
Nettoresultat***: MSEK 2 097 (1 978).
Resultat per aktie***: SEK 4,96 (4,68).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 2 384 (3 803).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK -100 (150).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK -192 (-).
Avkastning på sysselsatt kapital (%) **: 18,0 (22,5).
Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr **: 1,14 (0,58).

* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal. *** Jämförelseperioden 2020 har ändrats, såsom meddelat i Q3 rapporten 2020.

Utsikter för det tredje kvartalet
”Vi förväntar att efterfrågan i det tredje kvartalet blir något lägre än i det andra kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (27 april 2021): ”Vi förväntar att efterfrågan i det andra kvartalet blir ungefär samma som i det första kvartalet.”

Q2 2021 rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
 

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2021 klockan 7.30 CET.

För mer information kontakta:
Johan Lundin, Head of Investor Relations
Tel: +46 46 36 65 10
Mobil: +46 730 46 30 90
E-post:
johan.lundin@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige 

Organisationsnummer: 556587-8054

Besöksadress:
Rudeboksvägen 1
Tel: + 46 46 36 65 00
Hemsida: www.alfalaval.com 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: