2020-10-22 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 juli - 30 september 2020

Stabil efterfrågan och oförändrad lönsamhet

  · Efterfrågan fortsatt kvar på en stabil, men låg nivå under det tredje kvartalet.
  · Rörelsemarginalen var 17,6 procent trots lägre volymer. Påtagliga effekter från det kortfristiga kostnadsbesparingsprogrammet.
  · Fortsatt bra kassaflöde resulterade i en låg nettoskuld.
  · Ett publikt uppköpserbjudande för alla aktier i Neles offentliggjordes den 13 juli. Acceptansnivåvillkoret ändrades från 2/3 till >50 procent den 15 oktober.

SammanfattningTredje kvartaletOrderingången minskade med 9 procent* om MSEK 8 935 (10 728).

Nettoomsättningen minskade med 14 procent* till MSEK 9 728 (12 056).

Justerad EBITA**: MSEK 1 710 (2 141).

Justerad EBITA-marginal**: 17,6 (17,8) procent.

Resultat efter finansiella poster***: MSEK 1 382 (1 907).

Nettoresultat***: MSEK 1 038 (1 447).

Resultat per aktie***: SEK 2,46 (3,43).

Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 256 (1 247).

Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 10 (85).

Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK -63 (-5).Första nio månadernaOrderingången minskade med 5 procent* till MSEK 30 561 (32 966).

Nettoomsättningen minskade med 6 procent* till MSEK 30 773 (33 553).

Justerad EBITA**: MSEK 5 262 (5 739).

Justerad EBITA-marginal**: 17,1 (17,1) procent.

Resultat efter finansiella poster***: MSEK 4 053 (5 361).

Nettoresultat***: MSEK 3 016 (4 084).

Resultat per aktie***: SEK 7,14 (9,69).

Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 5 059 (2 831).

Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 160 (275).

Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK -63 (191).

Avkastning på sysselsatt kapital (%) **: 21,4 (22,5).

Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr **: 0,49 (1,13).* Exklusive valutaeffekter.

** Alternativa nyckeltal.

*** Tidigare kvartal 2020 har ändrats, se sida 18.


 

Utsikter för det fjärde kvartalet”Vi förväntar att efterfrågan i det fjärde kvartalet blir något högre än i det tredje kvartalet.”Tidigare publicerade utsikter (21 juli 2020): ”Vi förväntar att efterfrågan i det tredje kvartalet blir något lägre än i det andra kvartalet.”Q3 2020 rapporten har granskats av bolagets revisorer, se granskningsrapporten på sida 26.Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 klockan 7.30 CET.

 För mer information kontakta:

Johan Lundin, Head of Investor Relations

Tel: +46 46 36 65 10,

Mobil: +46 730 46 30 90

E-post: johan.lundin@alfalaval.comAlfa Laval AB (publ)

Box 73

221 00 Lund

Sverige Organisationsnummer: 556587-8054 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: