2020-07-21 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 april - 30 juni 2020

Kostnadsprogram säkerställer lönsamheten

  · Orderingången på ungefär samma nivå som föregående år.
  · Justerade EBITA marginalen förbättrades till 17,2 % supporterat av kostnadsbesparingsprogrammet.
  · Starkt likviditetsfokus under kvartalet ökade kassaflödet från rörelseverksamheten med SEK 2,2 miljarder.
  · Ett rekommenderat uppköpserbjudande om SEK 18 miljarder avseende Neles offentliggjordes den 13 juli.

SammanfattningAndra kvartaletOrderingången var oförändrad* om MSEK 9 749 (10 025).

Nettoomsättningen minskade med 6 procent* till MSEK 10 455 (11 339).

Justerad EBITA**: MSEK 1 802 (1 870).

Justerad EBITA-marginal**: 17,2 (16,5) procent.

Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 720 (1 832).

Nettoresultat: MSEK 1 296 (1 412).

Resultat per aktie: SEK 3,07 (3,36).

Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 2 844 (609).

Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 60 (95).

Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK - (196).Första halvåretOrderingången minskade med 3 procent* till MSEK 21 626 (22 238).

Nettoomsättningen minskade med 2 procent* till MSEK 21 045 (21 497).

Justerad EBITA**: MSEK 3 552 (3 598).

Justerad EBITA-marginal**: 16,9 (16,7) procent.

Resultat efter finansiella poster: MSEK 3 106 (3 454).

Nettoresultat: MSEK 2 320 (2 637).

Resultat per aktie: SEK 5,50 (6,26).

Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 3 803 (1 584).

Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 150 (190).

Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK - (196).

Avkastning på sysselsatt kapital (%) **: 22,5 (22,2).

Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr **: 0,58 (1,30).* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.


 

Utsikter för det tredje kvartalet”Vi förväntar att efterfrågan i det tredje kvartalet blir något lägre än i det andra kvartalet.”

Tidigare publicerade utsikter (23 april 2020): ”Vi förväntar att efterfrågan i det andra kvartalet blir lägre än i det första kvartalet.”Q2 2020 rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2020 klockan 7.30 CET.

 För mer information kontakta:Peter Torstensson

Senior Advisor

Tel: +46 46 36 72 31

Mobil: +46 709 33 72 31

E-post: peter.torstensson@alfalaval.com Joel Davidsson

Ställföreträdande Investor Relations Manager

Tel: +46 46 36 77 72

Mobil: +46 730 35 46 03

E-post: joel.davidsson@alfalaval.comAlfa Laval AB (publ)

Box 73

221 00 Lund

Sverige Organisationsnummer: 556587-8054 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: