2019-04-24 Finansiella nyheter

Kommuniké från Årsstämman i Alfa Laval AB

Alfa Laval AB höll idag, onsdagen den 24 april 2019, årsstämma på Scandic Star i Lund. Några hundra aktieägare, ombud, gäster och funktionärer deltog vid stämman, som leddes av stämmans ordförande Anders Narvinger.

I sitt anförande talade Tom Erixon, Alfa Lavals koncernchef och VD, om 2018 – ett år som karaktäriserades av stark organisk tillväxt i spåren av en gynnsam fartygskontraktering, en uppgång i efterfrågan för marina miljölösningar och en positiv trend på energimarknaderna. Vidare gav han exempel på aktiviteter som genomförts under året inom Alfa Lavals strategiska fokusområden: kunder, produkter och service.


Resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 5:00 kronor per aktie. Stämman beslutade också om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.


Det fastställdes att antalet styrelseledamöter ska vara åtta, utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Anders Narvinger, Finn Rausing, Jörn Rausing, Ulf Wiinberg, Anna Ohlsson-Leijon och Henrik Lange. Valberedningens förslag om nyval av Heléne Mellquist och Maria Moræus Hanssen accepterades. Margareth Øvrum hade avböjt omval. Anders Narvinger valdes till styrelsens ordförande.


Vidare röstade stämman för omval av de auktoriserade revisorerna Staffan Landén samt Karoline Tedevall, för perioden fram till årsstämman 2020. Samtidigt omvaldes de auktoriserade revisorerna Henrik Jonzén och Nina Bergman som revisorssuppleanter för samma period.


Stämman fastställde ett styrelsearvode om 5 845 000 kronor för 2019, i linje med valberedningens förslag. Tillkommer gör fastlagt arvode för arbete i styrelsens utskott. Vidare antogs förslaget att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.


Stämman fastställde också de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare vilken inkluderar såväl fast kompensation, som ett kortsiktigt och ett långsiktigt program för rörlig ersättning, pensionsersättning, icke-monetär ersättning samt ersättning vid uppsägning samt avgångsvederlag.


För fullständiga förslag och beslutsformuleringar se www.alfalaval.se/investerare/bolagsstyrning/.


Lund den 24 april 2019
Alfa Laval AB
(publ.)


För ytterligare information:


Peter Torstensson,
Informationsdirektör,
Alfa Laval
Tel: 046 - 36 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046 - 36 74 82

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: