2019-10-24 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 juli - 30 september 2019

Stark fakturering och vinst i Q3

  · Både fakturering och rörelseresultat nådde rekordnivåer, drivet av en stark utveckling i alla divisioner.
  · Orderingången minskade något, men efterfrågan var fortsatt hög i de flesta slutmarknader.
  · Fortsatt stark tillväxt för serviceorder, plus 14 procent under kvartalet.
  · Fortsatt hög takt i produktlanseringsprogrammet, F&U ökade 17 procent.
  · Resultatet per aktie ökade med 34 procent.

SammanfattningTredje kvartaletOrderingången minskade med 10 procent* till MSEK 10 728 (11 357).

Nettoomsättningen ökade med 15 procent* till MSEK 12 056 (10 131).

Justerad EBITA**: MSEK 2 141 (1 736).

Justerad EBITA-marginal**: 17,8 (17,1) procent.

Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 907 (1 458).

Nettoresultat: MSEK 1 447 (1 074).

Resultat per aktie: SEK 3,43 (2,56).

Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 247 (1 350).

Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 85 (50).

Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK -5 (39).Nio första månadernaOrderingången minskade med 6 procent* till MSEK 32 966 (33 444).

Nettoomsättningen ökade med 10 procent* till MSEK 33 553 (29 457).

Justerad EBITA**: MSEK 5 739 (4 931).

Justerad EBITA-marginal**: 17,1 (16,7) procent.

Resultat efter finansiella poster: MSEK 5 361 (4 426).

Nettoresultat: MSEK 4 084 (3 240).

Resultat per aktie: SEK 9,69 (7,70).

Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 2 831 (3 393).

Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 275 (5).

Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK 191 (137).

Avkastning på sysselsatt kapital (%) **: 22,5 (22,1).

Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr **/***: 1,13 (1,08).* Exklusive valutaeffekter.

** Alternativa nyckeltal.

*** Nettoskuld jämfört med EBITDA för nio första månaderna 2019 exklusive IFRS 16 påverkan: 0,82.

Utsikter för det fjärde kvartalet”Vi förväntar att efterfrågan i det fjärde kvartalet blir något högre än i det tredje kvartalet.”

Tidigare publicerade utsikter (17 juli 2019): ”Vi förväntar att efterfrågan i det tredje kvartalet blir något högre än i det andra kvartalet.”Q3 2019 rapporten har granskats av bolagets revisorer, se granskningsrapporten på sida 25.Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 klockan 7.30 CET.För mer information kontakta: Peter Torstensson

Senior Vice President, Communications

Tel: +46 46 36 72 31

Mobil: +46 709 33 72 31

E-post: peter.torstensson@alfalaval.com Joel Davidsson, Ställföreträdande Investor Relations Manager

Tel: +46 46 36 77 72,

Mobil: +46 730 35 46 03,

E-post: joel.davidsson@alfalaval.com Alfa Laval AB (publ)

Box 73

221 00 Lund

Sverige Organisationsnummer: 556587-8054 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: