2018-04-23 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Första kvartalet 2018

 

Kommentar från Tom Erixon, VD och koncernchef


”Efterfrågan i viktiga marknader stärktes under det första kvartalet jämfört med det fjärde kvartalet 2017. Förbättrad aktivitet inom borrning och utvinning av olja och gas till lands liksom i off-shoresektorn bidrog till att både Energy och Marine rapporterade en något bättre orderingång än vad vi hade förväntat. Food & Water hade en fortsatt positiv utveckling, vilket förstärktes av en stor bryggeriorder. Sammantaget blev order­ingången under kvartalet strax över 10 miljarder kronor.


Produktivitetsutvecklingen inom koncernen var stark under kvartalet genom en ökad beläggning i fabrikerna, medan effekterna av kostnads­besparingsprogrammet upprätthölls. I kombination med en bra mix jämfört med det föregående kvartalet, förbättrades bruttomarginalen till strax över 38 procent. Vi bibehöll de positiva effekterna på bruttomarginalen ner till den justerade EBITA marginalen, som förbättrades till 16,9 procent.


Såsom tidigare aviserats kommer investe­ringsnivån att vara på en högre nivå under 2018-19 beroende på det pågående omstrukture­rings­programmet för tillverkningen. Beroende på den starka tillväxt­trenden i orderingången kommer ytterligare investeringsbeslut att tas för att säkerställa kapacitet och leveransförmåga i vår försörjnings­kedja. Investeringarna för 2018 förväntas därför öka något jämfört med den tidigare prognosen om 1 miljard kronor.”


Sammanfattning 


Tre första månaderna


Orderingången ökade med 16 procent* till MSEK 10 025 (8 801).


Nettoomsättningen ökade med 11 procent* till MSEK 8 851 (8 126).


Justerad EBITA**: MSEK 1 497 (1 279).


Justerad EBITA-marginal**: 16,9 (15,7) procent.


Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 469 (1 268).


Nettoresultat: MSEK 1 049 (776). 


Resultat per aktie: SEK 2,49 (1,84).


Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 666 (804).


Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 35 (75).


Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: 67 (-)


* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.


Utdelning


Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om SEK 4,25 (4,25) per aktie.


Utsikter för det andra kvartalet


”Vi förväntar att efterfrågan under det andra kvartalet 2018 kommer att vara på samma nivå som i det första kvartalet.”


Tidigare publicerade utsikter (30 januari 2018):”Vi förväntar att efterfrågan under det första kvartalet 2018 kommer att vara något lägre än i det fjärde kvartalet.”


Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


För mer information kontakta:


Peter Torstensson,
Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com


Gabriella Grotte,
Ansvarig för Investor Relations
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com
 


Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige
Organisationsnummer: 556587-8054


Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2018 klockan 12.45 CET.

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: