2018-01-30 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2017

”För Alfa Laval har 2017 varit ett år som präglats av en bred konjunkturuppgång och en stabil ökning av efterfrågan inom de flesta sektorer. Även det fjärde kvartalet kännetecknades av den positiva utvecklingen och resulterade i en sekventiell orderingångsökning på 16 procent, vilket var något högre än förväntat.

Kontrakteringen av nya fartyg hos varven steg med cirka 50 procent jämfört med 2016.  Detta fick en betydande effekt på orderingången inom Marine-divisionen under året liksom i det fjärde kvartalet, då det rapporterades en sekventiell uppgång på 27 procent. Bäst gick det för Pumping Systems, som hade mycket korta ledtider från kontraktering vid varven till det att ordern bokades i Alfa Laval. Inom Food & Water-divisionen fortsatte den positiva trenden som setts under året och orderingången växte med 6 procent sekventiellt i det fjärde kvartalet. För helåret var uppgången något större. Tydliga förbättringar av projektgenomförande och ökad produktivitet resulterade i en förbättrad rörelsemarginal. Inom Energy-divisionen noterades tecken på en ökad aktivitet i marknaden i spåren av ett högre oljepris och orderingången växte för helåret. Sekventiellt ökade den med 11 procent, med understöd av stora order.

Merparten av koncernens omstrukturerings­program, beslutat hösten 2016, genomfördes under 2017. Helt enligt plan återstår dock viktiga delar av konsolideringen av koncernens produktions­anläggningar. Kostnader för genom­förandet av programmet kommer att belasta resultatet under 2018 med ungefär 150 miljoner kronor. Den beräknade besparingen förväntas gradvis påverka bruttomarginalen positivt, med full effekt från tidigt 2019.”

Tom Erixon, VD och koncernchef

Sammanfattning: fjärde kvartalet


Orderingången ökade med 16 procent* till MSEK 9 780 (8 709).
Nettoomsättningen ökade med 5 procent* till MSEK 10 112 (9 904).
Justerad EBITA**: MSEK 1 611 (1 488).
Justerad EBITA-marginal**: 15,9 (15,0) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 358 (877).
Nettoresultat: MSEK 1 061 (616). 
Resultat per aktie: SEK 2,52 (1,46).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 573 (1 925).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 33 (141).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK - (-400).


Sammanfattning: helåret 2017


Orderingången ökade med 13 procent* till MSEK 36 628 (32 060).
Nettoomsättningen minskade med 2 procent* till MSEK 35 314 (35 634).
Justerad EBITA**: MSEK 5 610 (5 553).
Justerad EBITA-marginal**: 15,9 (15,6) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 4 371 (3 325).
Nettoresultat: MSEK 2 988 (2 312). 
Resultat per aktie: SEK 7,09 (5,46).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 4 463 (4 979).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 223 (478).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK - (-1 500).


* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal, se sida 23.


Utsikter för det första kvartalet
”Vi förväntar att efterfrågan under det första kvartalet 2018 kommer att vara något lägre än i det fjärde kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (25 oktober 2017):”Vi förväntar att efterfrågan under det fjärde kvartalet 2017 kommer att vara något högre än i det tredje kvartalet.”


Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om SEK 4,25 (4,25) per aktie.


Bokslutskommunikén för 2017 har granskats av bolagets revisorer, se granskningsrapporten på sida 24.


För mer information kontakta:
Peter Torstensson, Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com

Gabriella Grotte, Ansvarig för Investor Relations
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com
 


Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige
Organisationsnummer: 556587-8054


Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2018 klockan 7.30 CET.

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: