2018-10-25 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 juli - 30 september 2018

”Nästan alla Alfa Lavals slutmarknader utvecklades väl under kvartalet jämfört med föregående år och 11 av 13 affärsenheter växte. Orderingången minskade något sekventiellt, efter ett mycket starkt andra kvartal.

Den organiska tillväxten i Marine-divisionen låg kvar på en hög nivå och orderingången blev väsentligt högre än föregående år (+68%). Marknadens efterfrågan på miljöapplikationer fortsatte att vara den främsta tillväxtfaktorn. Affärsklimatet inom energisektorn fortsatte också att förbättras jämfört med föregående år, vilket bidrog till Energy-divisionens ordertillväxt (+14%). Divisionens positiva utveckling var bred och täckte de flesta slutmarknader. Food & Water-divisionen rapporterade också högre orderingång jämfört med föregående år (+6%), med en god utveckling för de flesta slutmarknader. Sekventiellt var orderingången lägre efter två mycket starka kvartal.

Rörelseresultatet (justerad EBITA) fortsatte att växa snabbare än faktureringen, till följd av en förbättrad produktivitet och god kostnadskontroll inom hela bolaget. Alla tre divisionerna fortsatte att leverera god lönsamhet och bidrog till att koncernen nådde en rörelsemarginal på 17,1 procent.

I detta läge har vi inte sett någon signifikant påverkan från geopolitiska frågor, såsom handelsdispyter och politiska spänningar. Även om vi inte förväntar oss någon förändring på kort sikt, kan det allmänna affärsklimatet påverkas negativt på längre sikt.”

Tom Erixon, VD och koncernchef

Sammanfattning: tredje kvartalet


Orderingången ökade med 26 procent* till MSEK 11 357 (8 418).
Nettoomsättningen ökade med 17 procent* till MSEK 10 131 (8 169).
Justerad EBITA**: MSEK 1 736 (1 310).
Justerad EBITA-marginal**: 17,1 (16,0) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 458 (1 012).
Nettoresultat: MSEK 1 074 (672). 
Resultat per aktie: SEK 2,56 (1,59).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 350 (1 044).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 50 (19).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK 39 (-).


Sammanfattning: nio första månaderna


Orderingången ökade med 21 procent* till MSEK 33 444 (26 848).
Nettoomsättningen ökade med 14 procent* till MSEK 29 457 (25 202).
Justerad EBITA**: MSEK 4 931 (3 999).
Justerad EBITA-marginal**: 16,7 (15,9) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK  4 426 (3 013).
Nettoresultat: MSEK 3 240 (1 927).
Resultat per aktie: SEK 7,70 (4,57).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 3 393 (2 890).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 5 (190)
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK 137 (-).


* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.


Utsikter för det fjärde kvartalet


”Efterfrågan i det fjärde kvartalet förväntas vara något högre än i det tredje kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (16 juli 2018): ”Vi förväntar att efterfrågan under det tredje kvartalet 2018 kommer att vara något lägre än i det andra kvartalet.”


Delårsrapporten har granskats av bolagets revisorer, se granskningsrapporten på sida 25.


Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 klockan 7.30 CET.


För mer information kontakta:


Peter Torstensson
Informationsdirektör
Tel. +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31
E-post: peter.torstensson@alfalaval.com


Gabriella Grotte,
Investor Relations Manager
Tel: +46 46 36 74 82,
Mobil: +46 709 78 74 82,
E-post: gabriella.grotte@alfalaval.com 


Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Organisationsnummer: 556587-8054

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: