2017-04-26 Finansiella nyheter

Kommuniké från Årsstämman i Alfa Laval AB

Alfa Laval AB höll idag, onsdagen den 26 april 2017, årsstämma i Sparbanken Skåne Arena i Lund. Flera hundra aktieägare, ombud, gäster och funktionärer deltog vid stämman, som leddes av stämmans ordförande Anders Narvinger.

I sitt anförande talade Tom Erixon, Alfa Lavals koncernchef och VD, om 2016 - ett år som präglades av utmanande förutsättningar inom den marina industrin liksom på marknaden för olja och gas. Han gick även in på den genomgripande strategiska översyn som genomfördes under fjolåret och som resulterade i ett program ämnat att anpassa kostnaderna till rådande förutsättningar och även på sikt bidra till att lyfta den organiska tillväxten.


Resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 4:25 kronor per aktie. Stämman beslutade också om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.


Det fastställdes att antalet styrelseledamöter ska vara åtta, utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Ulla Litzén, Anders Narvinger, Arne Frank, Finn Rausing, Jörn Rausing, Ulf Wiinberg och Margareth Øvrum, medan Gunilla Berg avböjt omval. Valberedningens förslag om nyval av Anna Ohlsson-Leijon accepterades. Anders Narvinger valdes till styrelsens ordförande.


Vidare beslutade stämman om omval av de auktoriserade revisorerna Håkan Olsson Reising samt Joakim Thilstedt för det kommande året. Auktoriserade revisorerna David Olow och Duane Swanson omvaldes som revisorssuppleanter för samma period.


Stämman fastställde styrelsearvodet för 2017 i linje med valberedningens förslag. Arvode utgår därmed med 5 250 000 kronor, en höjning från 5 105 000 kronor för 2016. Tillkommer gör fastlagt arvode för arbete i styrelsens utskott. Vidare antogs förslaget att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.


Stämman fastställde också de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare vilken inkluderar såväl fast kompensation, som ett kortsiktigt och ett långsiktigt program för rörlig ersättning, pensionsersättning, icke-monetär ersättning samt ersättning vid uppsägning samt avgångsvederlag.


För fullständiga förslag och beslutsformuleringar se www.alfalaval.com.


Lund den 26 april 2017


Alfa Laval AB


(publ.)


För ytterligare information kontakta gärna:


Peter Torstensson,
Informationsdirektör,
Alfa Laval
Tel: 046 - 36 72 31
Mobil: 0709 - 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: 046 - 36 74 82
Mobil: 0709 - 78 74 82

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: