2017-01-31 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Fjärde kvartalet och årsbokslut 2016

”Som ett resultat av strategigenomgången lanserades ett omstruktureringsprogram under hösten 2016. Detta fortlöpte väl och den nya organisationen blev fullt operativ från den första januari i år. Den kvarvarande engångskostnaden på 400 miljoner kronor, relaterad till det initiativ som berör tillverknings­strukturen, belastade resultatet i det fjärde kvartalet. Detta initiativ beräknas, i kombination med tidigare aviserade förändringar, ge årliga besparingar på totalt 500 miljoner kronor.

Orderingången för det fjärde kvartalet förstärktes jämfört med det tredje kvartalet, dels drivet av stora projekt inom Process Technology och dels av en ökad efterfrågan på marin utrustning till nya kryssningsfartyg. Ett antal större projekt, på totalt 545 miljoner kronor, annonserades under kvartalet, främst från raffinaderi- och petrokemisektorerna. Samtidigt noterades något förbättrade förutsättningar för övriga delar av affären som riktar sig till olja & gas. Orderingången inom Marine & Diesel var sekventiellt positiv med stöd från en god fartygsmix samt en förbättrad efterfrågan på såväl pumpsystem som rökgasreningssystemet PureSOx. Den amerikanska kustbevakningens godkän­nande av Alfa Laval PureBallast i december innebär att förutsättningarna är goda för en gradvis ökad orderingång för systemet, med start 2017.

Kostnadsutvecklingen under kvartalet var positiv. Initiativ inom produktion och engineering levererade enligt plan samtidigt som vi började se positiva effekter från justeringarna inom försäljning och administration. Kapitalbindningen minskade och det operativa kassaflödet blev starkt med 1,9 miljarder kronor i kvartalet.” Tom Erixson, VD och koncernchef

Sammanfattning: fjärde kvartalet


Orderingången minskade med 11 procent* till MSEK 8 709 (9 422).


Nettoomsättningen minskade med 12 procent* till MSEK 9 904 (10 805).


Justerad EBITA**: MSEK 1 488 (1 751).


Justerad EBITA-marginal**: 15,0 (16,2) procent.


Resultat efter finansiella poster: MSEK 877 (1 390).


Nettoresultat: MSEK 616 (935). 


Resultat per aktie: SEK 1,46 (2,22).


Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 925 (1 875).


Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 141 (80).


Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK -400 (-).


Sammanfattning: helåret 2016


Orderingången minskade med 13 procent* till MSEK 32 060 (37 098).


Nettoomsättningen minskade med 10 procent* till MSEK 35 634 (39 746).


Justerad EBITA**: MSEK 5 553 (6 811).


Justerad EBITA-marginal**: 15,6 (17,1) procent.


Resultat efter finansiella poster: MSEK 3 325 (5 444).


Nettoresultat: MSEK 2 312 (3 861). 


Resultat per aktie: SEK 5,46 (9,15).


Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 4 979 (5 850).


Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 478 (450).


Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK -1 500 (-).


* Exklusive valutaeffekter.
** Alternativa nyckeltal, definierade på sida 23.


Utsikter för det första kvartalet


”Vi förväntar att efterfrågan under det första kvartalet 2017 kommer att vara något lägre än i det fjärde kvartalet.”


Tidigare publicerade utsikter (25 oktober 2016): ”Vi förväntar att efterfrågan under det fjärde kvartalet 2016 kommer att vara på samma nivå eller något högre än i det tredje kvartalet.”


Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om SEK 4,25 (4,25) per aktie.


Bokslutskommunikén för 2016 har granskats av bolagets revisorer, se granskningsrapporten på sida 25. 


För mer information kontakta:


Peter Torstensson
Senior Vice President, Communications
Tel: 046 - 36 72 31
Mobil: 0709 - 33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com


Gabriella Grotte
Investor Relations Manager
Tel: 046 - 36 74 82
Mobil: 0709 - 78 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com


Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Organisationsnummer: 556587-8054


Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2017 klockan 7.30 CET.

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: