2017-07-17 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 april - 30 juni 2017

”Orderingången för det andra kvartalet blev 9,6 miljarder kronor, vilket var 9 procent över föregående kvartal och 19 procent bättre än motsvarande kvartal förra året. Hög aktivitet i många av våra slutmarknader samt stora order till ett värde av 500 miljoner kronor bidrog till ett utfall som var bättre än vad vi hade förväntat oss.

Orderingången för Food & Water-divisionen växte med 7 procent jämfört med föregående kvartals redan höga nivå. Uppgången var bred och omfattade flertalet slutmarknader. Basaffären visade en god utveckling, liksom projektaffären som lyftes av såväl medelstora projekt som den stora order inom vegetabilolja, på 125 miljoner kronor, som bokades i Brasilien.

Marine-divisionens orderingång var i stort sett oförändrad från föregående kvartal. Den fortsatt låga kontrakteringen under slutet på fjolåret och inledningen på innevarande år, påverkade Alfa Lavals orderingång negativt. En starkare mark­nad för tankers och kryssningsfartyg, som andel av totalt kontrakterade fartyg, gav emellertid stöd, liksom efterfrågan på marina miljöapplikationer, som utvecklades väl under kvartalet.

Orderingången för Energi-divisionen växte med 17 procent jämfört med föregående kvartal. En positiv utveckling inom basaffären, delvis drivet av en säsongsmässig ökning inom HVAC, samt tre stora order inom raffinaderi och gas­bearbetning bidrog till divisionens goda utfall. Order­ingången från olja- och gassektorn växte, men från en låg nivå.

Resultatet har belastats av orealiserade valuta­kursdifferenser i finansnettot beroende på omvärdering av lån.

Åtgärderna inom ramen för Alfa Lavals omstruk­tureringsprogram löpte på enligt plan. Verksam­heterna inom Greenhouse fortsatte att förbättras och levererade ett positivt resultat för kvartalet. Besparingsåtgärderna inom försäljning och administration genererade en kostnadsminskning jämfört med föregående år och flera initiativ aviserades inom produktionen – helt enligt plan.”

Tom Erixon, VD och koncernchef

Sammanfattning: andra kvartalet
Orderingången ökade med 14 procent* till MSEK 9 629 (8 101).
Nettoomsättning minskade med 4 procent* till MSEK 8 907 (8 950).
Justerad EBITA**: MSEK 1 410 (1 393).
Justerad EBITA-marginal**: 15,8 (15,6) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 733 (1 265).
Nettoresultatet: MSEK 479 (931). 
Resultatet per aktie: SEK 1,14 (2,21).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 042 (1 233).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 96 (137).


Sammanfattning: första halvåret
Orderingången ökade med 11 procent* till MSEK 18 430 (15 811).
Nettoomsättningen minskade med 5 procent* till MSEK 17 033 (17 149).
Justerad EBITA**: MSEK 2 689 (2 726).
Justerad EBITA-marginal**: 15,8 (15,9) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 2 001 (2 355).
Nettoresultatet: MSEK 1 255 (1 802). 
Resultatet per aktie: SEK 2,98 (4,27).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 846 (2 143).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 171 (230).


* Exklusive valutaeffekter. *
* Alternativa nyckeltal, definierade på sida 23.


Utsikter för det tredje kvartalet:
”Vi förväntar att efterfrågan under det tredje kvartalet 2017 kommer att vara lägre än i det andra kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (26 april 2017): Vi förväntar att efterfrågan under det andra kvartalet 2017 kommer att vara på samma nivå eller något lägre än i det första kvartalet.” 


Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


För mer information kontakta:
Peter Torstensson, Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com


Gabriella Grotte, Ansvarig för Investor Relations
Tel: +46 46 36 74 82 
M
obil: +46 709 78 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com


Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige
Organisationsnummer: 556587-8054


Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2017 klockan 11.45 CET.

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: