2016-04-25 Finansiella nyheter

Kommuniké från Årsstämman i Alfa Laval AB

Alfa Laval AB höll idag, måndagen den 25 april 2016, årsstämma i Sparbanken Skåne Arena i Lund. Flera hundra aktieägare, ombud, gäster och funktionärer var närvarande vid stämman, som leddes av stämmans ordförande Anders Narvinger.

Vid stämman talade Alfa Lavals koncernchef och VD, Tom Erixon, om bolagets utveckling under fjolåret, ett år som präglades av en nedgång inom den olje- och gasrelaterade industrin, i spåren av ett lågt oljepris, samt en nedgång i kontrakteringen av fartyg. Alfa Lavals orderingång förblev likväl oförändrad samtidigt som försäljningen ökade med 13 procent och resultatet per aktie med hela 30 procent. Starka kassaflöden sänkte skuldsättningsgraden.


Resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 4:25 kronor per aktie. Stämman beslutade också om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.


Det fastställdes att antalet styrelseledamöter ska vara åtta, utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Gunilla Berg, Ulla Litzén, Anders Narvinger, Arne Frank, Finn Rausing, Jörn Rausing, Ulf Wiinberg och Margareth Øvrum. Anders Narvinger valdes till styrelsens ordförande. Lars Renström hade avböjt omval.


Vidare beslöts att antalet revisorer ska vara två, liksom antalet revisorssuppleanter. Valberedningens förslag beträffande revisorer antogs med omval av auktoriserade revisorn Håkan Olsson Reising samt nyval av auktoriserade revisorn Joakim Thilsted till bolagets revisorer för det kommande året. Auktoriserade revisorerna David Olow och Duane Swanson omvaldes till bolagets revisorssuppleanter för samma period.


Stämman fastställde styrelsearvodet för 2016 i linje med valberedningens förslag. Arvode utgår därmed med 5 105 000 kronor, en höjning från 4 850 000 kronor för 2015. Tillkommer gör fastlagt arvode för arbete i styrelsens utskott. Vidare beslöts att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.


Stämman fastställde också de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare vilket inkluderar såväl fast kompensation, som ett kortsiktigt och ett långsiktigt program för rörlig ersättning, pensionsersättning, icke-monetär ersättning samt uppsägning eller avgångsvederlag.


För fullständiga förslag och beslutsformuleringar se www.alfalaval.com.


Lund den 25 april 2016
Alfa Laval AB
(publ.)


För ytterligare information kontakta gärna:


Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval AB
Tel: 046 - 36 72 31
Mobil: 0709 - 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: 046 - 36 74 82
Mobil: 0709 - 78 74 82

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: