2016-03-18 Finansiella nyheter

Årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

Aktieägarna i Alfa Laval AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 april 2016 kl. 16.00 på Sparbanken Skåne Arena, Klostergårdens idrottsområde, Stattenavägen, i Lund. Inregistrering till stämman sker från kl. 15.30. Efter stämman bjuds på lättare förtäring.

Program för aktieägare


I samband med stämman kommer det att finnas möjlighet att se produktionen av platt­värmeväxlare vid anläggningen i Lund. Visningen börjar med samling vid Sparbanken Skåne Arena, senast klockan 13.30. Bussar kommer sedan att transportera besökarna till produktionsanläggningen och därefter tillbaka till stämmolokalen. Deltagarantalet vid visningen är begränsat och anmälan till visningen ska ske i samband med anmälan till årsstämman.


13.30       Buss avgår från Sparbanken Skåne Arena till Alfa Lavals produktions­anlägg­ning i Lund


15.00     Servering av kaffe i anslutning till stämmolokalen


15.30     Inregistrering till årsstämman påbörjas


16.00     Årsstämman öppnasRätt att deltaAktieägare som önskar delta i stämman och äga rösträtt ska
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 19 april 2016, och

  • dels anmäla sitt deltagande till Alfa Laval AB – jämte eventuella biträden (dock högst två) – senast tisdagen den 19 april 2016, gärna före kl. 12.00.Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste dessutom tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering ska vara verkställd tisdagen den 19 april 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren.AnmälanAnmälan om deltagande i stämman kan ske
  • per post: Alfa Laval AB, Juridik, Box 73, 221 00 LUND,

  • genom e-post: arsstamma.lund@alfalaval.com,

  • på hemsida: www.alfalaval.com/sv/investerare, eller

  • per telefon 046-36 74 00 eller 046-36 65 00.Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt uppgifter rörande eventuella biträden (dock högst två) uppges. Vid anmälan ska också anges önske­mål om att delta i visningen av produktionsanläggningen. Ombud för aktieägare ska senast vid stämman överlämna skriftlig och daterad fullmakt i original som vid tidpunkten för stämman inte får vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Blankett för fullmakt kan beställas från Alfa Laval AB, Juridik, Box 73, 221 00 Lund och finns också tillgänglig på bolagets hemsida,

Taggar

Alla

Kontakt

Johan Lundin

Ansvarig investerarrelationer

Sverige

046-36 65 10
johan.lundin@alfalaval.com

Relaterat innehåll: