2016-03-18 Finansiella nyheter

Årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

Aktieägarna i Alfa Laval AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 april 2016 kl. 16.00 på Sparbanken Skåne Arena, Klostergårdens idrottsområde, Stattenavägen, i Lund. Inregistrering till stämman sker från kl. 15.30. Efter stämman bjuds på lättare förtäring.

Program för aktieägare


I samband med stämman kommer det att finnas möjlighet att se produktionen av platt­värmeväxlare vid anläggningen i Lund. Visningen börjar med samling vid Sparbanken Skåne Arena, senast klockan 13.30. Bussar kommer sedan att transportera besökarna till produktionsanläggningen och därefter tillbaka till stämmolokalen. Deltagarantalet vid visningen är begränsat och anmälan till visningen ska ske i samband med anmälan till årsstämman.


13.30       Buss avgår från Sparbanken Skåne Arena till Alfa Lavals produktions­anlägg­ning i Lund


15.00     Servering av kaffe i anslutning till stämmolokalen


15.30     Inregistrering till årsstämman påbörjas


16.00     Årsstämman öppnasRätt att deltaAktieägare som önskar delta i stämman och äga rösträtt ska
 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 19 april 2016, och

 • dels anmäla sitt deltagande till Alfa Laval AB – jämte eventuella biträden (dock högst två) – senast tisdagen den 19 april 2016, gärna före kl. 12.00.Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste dessutom tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering ska vara verkställd tisdagen den 19 april 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren.AnmälanAnmälan om deltagande i stämman kan ske
 • per post: Alfa Laval AB, Juridik, Box 73, 221 00 LUND,

 • genom e-post: arsstamma.lund@alfalaval.com,

 • på hemsida: www.alfalaval.com/sv/investerare, eller

 • per telefon 046-36 74 00 eller 046-36 65 00.Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt uppgifter rörande eventuella biträden (dock högst två) uppges. Vid anmälan ska också anges önske­mål om att delta i visningen av produktionsanläggningen. Ombud för aktieägare ska senast vid stämman överlämna skriftlig och daterad fullmakt i original som vid tidpunkten för stämman inte får vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Blankett för fullmakt kan beställas från Alfa Laval AB, Juridik, Box 73, 221 00 Lund och finns också tillgänglig på bolagets hemsida, www.alfalaval.com/sv/investerare/bolagsstyrning/arsstammor. Ombud eller ställföre-trädare för juridisk person ska dessutom överlämna registreringsbevis senast vid stämman. För att underlätta inpasseringen bör fullmakt och registreringsbevis skickas in (dock ej i elektronisk form) till Alfa Laval AB i samband med anmälan. Som bekräftelse på anmälan kommer Alfa Laval AB att tidigast den 20 april 2016 skicka ett inträdeskort som ska uppvisas vid in­registreringen.Förslag till dagordning1.  Stämmans öppnande.2.  Val av ordförande vid stämman.


3.  Upprättande och godkännande av röstlängd.


4.  Godkännande av dagordning för stämman.


5.  Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet.


6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.


7.  Redogörelse av verkställande direktören.


8.  Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott.


9.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen jämte revisorns yttrande över tillämpningen av vid årsstämman 2015 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattnings­havare.


10. Beslut(a)       om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räkningen och koncernbalansräkningen;(b)      om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för vinstutdelningen; samt(c)      om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.


11. Redogörelse för valberedningens arbete.


12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt av revisorer och revisorssuppleanter.


13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.


14. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.


15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.


16. Beslut om valberedning.


17. Stämmans avslutande. 


Förslag till beslutPunkt 2Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Narvinger utses till ordförande vid årsstämman 2016.Punkt 10 (b)Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för 2015 med fyra (4) kronor och tjugofem (25) öre per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås onsdagen den
27 april 2016
. Om stämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 2 maj 2016.Punkt 12 -14Valberedningens förslag är enligt följande:Punkt 12:        Antalet styrelseledamöter utsedda av stämman föreslås vara åtta utan supple­anter. Såväl antalet revisorer som revisorssuppleanter föreslås vara två.Punkt 13:        Arvodet till styrelsen föreslås vara 5 105 000 kronor (4 850 000 kronor) att för­delas till ledamöter valda av stämman och som inte är anställda av bolaget, enligt följande:


 • Ordförande    


1 500 000 kronor            (1 350 000  kronor)


 • Övriga   ledamöter


515 000   kronor             (500 000    kronor)


Förutom det föreslagna arvodet till de styrelseledamöter, som är valda av stämman och som inte är anställda av bolaget, föreslås även att nedan nämnda arvoden ska utgå till de utav dessa ledamöter som är ordförande eller ledamot av nedan nämnda utskott. De föreslagna arvodena är följande:
Tillägg för ordförande i revisionsutskottet     150 000   kronor    (150 000   kronor)
Tillägg för ledamot i revisionsutskottet       100 000   kronor    (100 000   kronor)
Tillägg för ordförande i ersättningsutskottet       50 000   kronor      (50 000   kronor)
Tillägg för ledamot av ersättningsutskottet50 000   kronor      (50 000   kronor)


Inom parentes angivna belopp avser arvode för år 2015.Valberedningen föreslår att under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Alfa Laval AB och efter skriftlig överenskommelse mellan Alfa Laval AB och ett av ledamoten helägt (svenskt) aktiebolag kan Alfa Laval AB medge att styrelsearvodet faktureras genom det av ledamoten helägda aktiebolaget. Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp mot­sva­rande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.Punkt 14:


Omval föreslås av styrelseledamöterna Gunilla Berg, Arne Frank, Ulla Litzén, Anders Narvinger, Finn Rausing, Jörn Rausing, Ulf Wiinberg och Margareth Øvrum för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Lars Renström, Alfa Lavals avgående VD, har förklarat att han avböjer omval.Valberedningen föreslår omval av Anders Narvinger till ordförande i styrelsen. Om Anders Narvingers uppdrag som styrelseordförande upphör i för­tid, ska styrelsen välja ny ordförande.Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande finns på Alfa Laval AB:s hemsida, www.alfalaval.com och kommer även att finnas tillgängligt på stämman.Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisorn Håkan Olsson Reising och nyval av auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt till bolagets revisorer för det kommande året, det vill säga för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Valberedningen föreslår också omval av auktoriserade revisorerna David Olow och Duane Swanson till bolagets revisorssuppleanter för det kommande året, det vill säga för tiden intill slutet av årsstämman 2017.Punkt 15Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:1.    OmfattningMed ledande befattningshavare avses verkställande direktören samt koncernledningen. Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal för ledande befattningshavare som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av stämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal för ledande befattningshavare som görs därefter. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett en­skilt fall finns särskilda skäl för det. Särskilda skäl kan t.ex. vara att ledande befattnings­ha­vare bosatta utanför Sverige måste kunna erbjudas villkor som är konkurrenskraftiga i det land där de är bosatta.2.    Grundprincipen samt hur ersättningsfrågor beredsGrundprincipen för riktlinjerna är att Alfa Laval AB ska erbjuda en marknadsmässig ersättning så att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent företagsledning. Styrelsen har inom sig inrättat ett utskott med uppgift att bereda de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som ska beslutas av årsstämman och ge förslag till styrelsen beträffande löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören. Styrelsen beslutar i frågor beträffande löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören efter ersättningsutskottets beredning. Utskottet fattar beslut i frågor avseende löne- och anställningsvillkor för de le­dande befattningshavare som rapporterar direkt till verkställande direktören. Utskottet rapporterar löpande till styrelsen.3.    Fast ersättningDen fasta lönen revideras årligen och baseras på den enskilde befattningshavarens kompetens och ansvarsområde.4.    Rörlig ersättningDen rörliga ersättningen omfattar (i) en individuell årlig rörlig ersättning och kan även som ett komplement omfatta (ii) ett långsiktigt incitamentsprogram.(i)    Den individuella årliga rörliga ersättningen kan utgöra mellan 30 och 60 procent av den fasta ersättningen beroende på befattning. Utfallet beror på graden av uppfyllelse av framförallt uppsatta finansiella mål och i begränsad omfattning även kvalitativa mål.(ii)   Det långsiktiga incitamentsprogrammet, vilket riktas till maximalt 85 av bolagets högre chefer, däribland bolagets ledande befattningshavare, är avsett att utgöra ett komplement till den individuella årliga rörliga ersättningen. Det är styrelsens förslag att även för 2016 implementera ett långsiktigt incitamentsprogram på liknande villkor som de nu löpande programmen. Det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2016 är, liksom de långsiktiga incitamentsprogrammen för 2013, 2014 och 2015, ett kontantbaserat pro­gram vilket styrs av bolagets vinst per aktie efter att hänsyn tagits till eventuella aktie­återköp. Det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2016 löper över tre år. Det före­slagna pro­grammet kan generera maximalt 75 procent sammantaget för en treårs­period baserat på deltagar­nas individuella årliga rörliga ersättning. Utbetalning till deltagarna i programmet sker efter år tre och endast under förutsättning att de fortfarande är anställda vid utbetal­ningstidpunkten.Styrelsen kan överväga om aktie- eller aktiekursrelaterade program till ledande befattnings­havare ska föreslås stämman.5.    PensionsersättningEn detaljerad beskrivning av existerande pensionslösningar för ledande befattningshavare återfinns i not 6 till årsredovisningen för 2015.Förtida pension utfästs selektivt och bara efter ett särskilt beslut i ersättningsutskottet. Från och med 2006 erbjuds en premiebaserad förtida pensionslösning med en premie om
15 procent av den pensionsgrundande lönen.För ålderspension, utöver ITP-förmånen, erbjuds sedan 2006 en premiebaserad lösning, med en premie om 30 procent av den pensionsgrundande lönen utöver 30 basbelopp. De ledande befattningshavarna har också en särskild familjepension som utgör en utfyllnad mellan ålderspensionen och familjepensionen enligt ITP. Därutöver har de möjlighet att avsätta lön och bonus för en temporär ålders- och familjepension.6.    Icke-monetär ersättningLedande befattningshavare har rätt till normala icke-monetära ersättningar, såsom tjänstebil samt företagshälsovård. Alfa Laval kan även i enskilda fall tillhandahålla tjänstebostad.7.    Uppsägning och avgångsvederlagVid uppsägning av ledande befattningshavare från Alfa Lavals sida får ersättningen under uppsägningstiden samt avgångsvederlag vara ett belopp som motsvarar maximalt två årslöner.Punkt 16Nuvarande valberedning utgörs av Finn Rausing (Tetra Laval), Claes Dahlbäck (Foundation Asset Management), Lars-Åke Bokenberger (AMF-Pension), Jan Andersson (Swedbank Robur fonder) och Ramsay Brufer (Alecta) samt styrelsens ordförande Anders Narvinger. Finn Rausing är ordförande.Valberedningen föreslår att följande principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag beslutas av årsstämman 2016 att gälla tills vidare till annat beslut fattas av bolagsstämman.Styrelsens ordförande får i uppdrag att i samråd med bolagets större ägare utse en valberedning inför kommande års årsstämma.Valberedningen ska bestå av minst fem ledamöter, jämte styrelseordföranden. Valberedningens representanter ska utses bland de största aktieägarna, eller grupp av aktieägare som ägargrupperats i Euroclear systemet (sådan grupp anses som en aktieägare), baserade på aktieägarstatistik hos Euroclear Sweden AB per den 30 september året före årsstämman.Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, ska den aktieägare som därefter är den största ägaren erbjudas utse en representant. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig intill dess ny valberedning utsetts. Om en ledamot avgår ur valberedningen ska den ägare som utsett representanten ha rätt att utse ersättare. I de fall en ägare som utsett ledamot i valberedningen väsentligt reducerat sitt aktieinnehav i bolaget, kan valberedningen erbjuda annan aktieägare att utse ersättare.I valberedningens uppgifter ska ingå:
 • att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete,

 • att framarbeta förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande,

 • att i samarbete med bolagets revisionsutskott framarbeta förslag till årsstämman avseende val av revisor,

 • att framarbeta förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, och revisor,

 • att framarbeta förslag till årsstämman avseende ordförande för årsstämman, samt

 • att i förekommande fall framarbeta förslag till ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning.Valberedningens sammansättning ska offentliggöras i bolagets delårs­rapport avseende tredje kvartalet samt publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära ersättning från bolaget.Tillgängliga handlingarÅrsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens motiverade yttrande rörande förslaget till vinstutdelning enligt punkt 10 (b), revisorernas yttrande över tillämpningen av vid årsstämma 2015 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt fullständiga förslag till övriga beslut enligt ovan kommer att finnas tillgängliga hos Alfa Laval AB för aktieägarna senast den 4 april 2016. Kopior av handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också att finnas tillgäng­liga senast vid det ovan angivna datumet på bolagets hemsida, www.alfalaval.com/sv/investerare/bolagsstyrning/arsstammor. Där finner ni även valberedningens förslag och dess motiverade yttrande.Antal aktier och röster i bolagetVid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 419 456 315 stycken. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar självt inga aktier i bolaget.Upplysningar på årsstämmanStyrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.__________________________Lund i mars 2016ALFA LAVAL AB (publ)Styrelsen


Taggar

Alla

Kontakt

Johan Lundin

Ansvarig investerarrelationer

Sverige

046-36 65 10
johan.lundin@alfalaval.com

Relaterat innehåll: