2016-08-30 Finansiella nyheter

Alfa Laval presenterar de initiala resultaten från den strategiska översynen

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – aviserar idag den första delen av företagets nya strategiska inriktning, med målet att lyfta den organiska tillväxten. En ny organisationsstruktur med industribaserade affärsdivisioner kommer att skapas; Marine, Food & Water samt Energy. Den nya strategiska inriktningen är ett långsiktigt åtagande som även inkluderar kortsiktiga initiativ som adresserar behovet av anpassning till rådande marknadsförutsättningar.

Den strategiska riktningen
Alfa Laval har under en längre period haft en stark utveckling, tack vare en stabil marknadsposition och ett framgångsrikt förvärvsprogram. Under senare år har den organiska tillväxen emellertid varit under förväntan. Den strategiska översynen fokuserar på att få tillbaka företaget på en bana med tillväxt och hantera de kortsiktiga utmaningar som uppstått till följd av nedgångarna inom olja & gas- och marinsektorerna.


“Den nya strategiska inriktningen ger oss ett bättre utgångsläge för att identifiera och tillvarata möjligheterna för organisk tillväxt”, säger Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval. ”Den kommer även att öka vår konkurrenskraft och ge oss nödvändig styrka att lyckas på en trög marknad.”


Den nya strategiska inriktningen vilar på tre viktiga pelare: kunder, produkter och service.  •  Förbättra samspelet med kunden – inköpsprocessen för kunderna måste vara så smidig och enkel som möjligt. För att möjliggöra detta kommer en ny organisationsstruktur att skapas, där det huvudsakliga målet är att öka hastigheten i samspelet med kunderna, genom tydlighet och ansvarstagande. En annan viktig beståndsdel är att vara mer selektiv när det gäller valet av marknads- och applikationsnärvaro. Genom att fokusera på färre områden, och välja dem med starkast tillväxtmöjligheter, kan Alfa Lavals resurser användas på ett mer effektivt sätt.


  •  Bygga vidare på våra teknologiska styrkor – de tre nyckelteknologierna och kärn­produktgrupperna är fortsatt Alfa Lavals ryggrad. Den nya strategin kommer bland annat att öka fokus på att stötta kunderna så att de uppnår ökad energieffektivitet och miljöprestanda. Ett annat område är fortsatt utveckling av möjligheterna kopplade till digitalisering, för att leverera ytterligare mervärde till kunderna

    Vidare ingår viktiga åtgärder för att stärka FoU, såsom beslutet att investera i ett nytt utvecklingslaboratorium för höghastighetsseparatorer i Sverige. I kombination med andra åtgärder kommer utvecklingstiden att avsevärt förkortas och utvecklingsprocessen förbättras.


  •  Vidareutveckla serviceerbjudandet – service är en naturlig del av Alfa Lavals erbjudande och av stor betydelse för de flesta kunder. Företaget kommer därför att fortsätta utveckla servicekulturen, erbjudandet och närvaron. Exempel på beslut som nyligen tagits för att ytterligare utveckla servicekapaciteten är öppnandet av servicecenter i Iran, Angola och Kalifornien, USA. De kommer alla att invigas under 2016.


En organisation som stöttar den strategiska riktningen
Den 1 januari 2017 kommer en ny organisation att lanseras, för att driva utvecklingen och leverera resultat. Den kommer att bygga på tre industribaserade affärsdivisioner: Marinedivisionen, Food & Waterdivisionen samt Energydivisionen. Divisionerna kommer att bestå av produktbaserade affärsenheter (Business Units). Operations förblir koncernens gemensamma försörjningskedja, men med tätare band till affärsenhetsstrukturen. De tre regionala säljfunktionerna kommer att konsolideras i en global försäljnings- och serviceorganisation.


”Etableringen av Marinedivisionen 2011 var framgångsrik. Nu följer vi upp med en Food & Waterdivision och en Energydivision,” säger Tom Erixon.


Den nya strukturen resulterar i en mindre koncernledning, där man går till 9 från 11 personer. Tre medlemmar går i pension; Ray Field – Asien, Göran Mathiasson – Operations och Svante Karlsson – Process Technology. Mikael Tydén ersätter Göran Mathiasson som chef för Operations. Flera av de återstående koncernlednings-medlemmarna kommer att få nya roller. (Den nya organisationsstrukturen samt      foton finns på http://www.alfalaval.com/investors som relaterat material till press-meddelandet.)


Den nya strategiska inriktningen är ett långsiktigt åtagande som också kommer att inkludera kortsiktiga initiativ som adresserar behovet av anpassning till rådande marknadsförutsättningar. Fullständig information om den strategiska översynen förväntas att ha lämnats senast i samband med Alfa Lavals kapitalmarknadsdag den 22 november 2016.


”Alfa Laval har alltid stöttat sina kunder på ett konsekvent sätt, genom att leverera lösningar som gör deras verksamheter effektivare och mer hållbara,” säger Tom Erixon. ”I framtiden kommer kunderna att tycka det är ännu enklare att göra affärer med oss och våra anställda upplever att Alfa Laval är ett spännande företag att arbeta i.”


Alfa Laval kommer att hålla en telefonkonferens den 30 augusti kl 09:30 
För att delta i telefonkonferensen - som leds av Alfa Lavals VD och koncernchef Tom Erixon, samt finans- och ekonomidirektör Thomas Thuresson - anmäl er via länken nedan. Vid registrering erhålls telefonnummer, deltagarkod samt konferenskod. Vänligen ring in 10 minuter före utsatt starttid. Om problem uppstår vid registreringen, vänligen kontakta Intercall på +44 20 8288 5566.


https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=027199&Conf=222510 


Telefonkonferensen kan även följas i realtid via en webbsändning. Länken till denna sändning kommer att finnas tillgänglig på www.alfalaval.com/investors.

För att lyssna på telefonkonferensen i efterhand kan ni ringa +46 (0)8 5052 0333 eller +44 (0)20 7031 4064, kod 95 99 03. Inspelningen finns tillgänglig under 24 timmar. Efter det får ni gå till www.alfalaval.com/investors ör att se och lyssna på webbsändningen. 


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2015 en omsättning på cirka 39,7 miljarder kronor och har cirka 17 500 anställda. 


www.alfalaval.com För mer information kontakta:

Peter Torstensson
Informationsdirektör  
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31        

Thomas Thuresson
Ekonomi- och finansdirektör
Alfa Laval
Tel +46 46 36 72 40


Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti, 2016 kl. 08:30 CET.

Taggar

Alla

Förklaring till bilden

Alfa Lavals koncernledning från den 1 januari, 2017, från vänster: Peter Torstensson, Informationsdirektör, Thomas Thuresson, Ekonomi- och finansdirektör, Susanne Pahlén Åklundh, Direktör, Energydivisionen, Mikael Tydén, Direktör, Operations, Tom Erixon, VD och koncernchef, Joakim Vilson, Direktör, Global Sales & Service, Peter Leifland, Direktör, Marinedivisionen, Nish Patel, Direktör, Food & Waterdivisionen och Peter Baillière, Personaldirektör.

Relaterat innehåll: