2016-04-25 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Kommentar från Tom Erixon, VD och koncernchef

”Orderingången utvecklades i linje med våra förväntningar under det första kvartalet i spåren av en minskad efterfrågan på pumpsystem samt en låg nivå för stora order jämfört med föregående kvartal. Det senare speglade en tendens bland kunderna att skjuta på investeringsbeslut. Justerat för pumpsystem och stora order var den underliggande efterfrågan oförändrad. Orderingången nådde SEK 7,7 miljarder mot SEK 9,4 miljarder under det fjärde kvartalet.

Sett till utvecklingen på olika slutmarknader så fortsatte det låga oljepriset att hämma affärs­klimatet inom olja- och gasindustrin, samtidigt som fartygskontrakteringen var låg. Efter­frågan på reservdelar och service, speciellt inom Process Technology, hade en stark utveckling. Serviceaffären som helhet rapporterade en till­växt på 4 procent på årsbasis och 3 procent sekventiellt.

Rörelsemarginalen på 16,3 procent var i stort sett oförändrad från föregående kvartal, trots en ned­gång i fakturering. Marginalen påverkades negativt av Process Technology, som rapporte­rade mixeffekter från en minskande fakturering inom olja- och gas samt svagare fabriks- och engineeringresultat. Equipmentdivisionen ut­vecklades väl med en betydande marginal­förbättring genom god kostnadskontroll och en positiv mix. Marine & Diesel levererade en marginal nära det föregående kvartalet - trots en lägre fakturering - tack vare en positiv mix.

Utmanande förutsättningar i vissa av våra största marknader innebär att vi kontinuerligt arbetar med att förbättra och effektivisera våra inköpsprocesser samt balansera resurserna i vår försörjningskedja för att säkerställa lönsamheten. Dessutom har en översyn av koncernens strategiska inriktning initierats.”

Sammanfattning


Tre första månaderna


Orderingången minskade med 19 procent* till MSEK 7 710 (9 844).
Omsättningen minskade med 6 procent* till MSEK 8 199 (9 071).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, var MSEK 1 333 (1 569).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 16,3 (17,3) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 1 090 (1 263).
Nettoresultatet var MSEK 871 (863).
Resultatet per aktie var SEK 2,06 (2,05).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 910 (1 101).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK 93 (148).


* Exklusive valutaeffekter.


Utdelning


Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om  SEK 4,25 (4,00) per aktie.


Utsikter för det andra kvartalet


”Vi förväntar att efterfrågan under det andra kvartalet 2016 kommer att vara på ungefär samma nivå som i det första kvartalet.”


Tidigare publicerade utsikter (2 februari 2016: ”Vi förväntar att efterfrågan under det första kvartalet 2016 kommer att vara något lägre än i det fjärde kvartalet, exklusive en väsentligt minskad efterfrågan på pumpsystem.”


Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: