2016-10-25 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 juli - 30 september 2016

”Orderingången under det tredje kvartalet var sekventiellt något svagare. Utvecklingen bottnade i en låg aktivitetsnivå inom den marina sektorn samt generellt längre beslutsprocesser för större investeringsprojekt bland våra kunder. Vi räknar med att efterfrågan under det fjärde kvartalet blir oförändrad till något högre.

Den justerade EBITA marginalen i kvartalet var sekventiellt oförändrad på 15,6 procent. För att säkerställa lönsamheten även framöver samt stärka vår konkurrenskraft, lanserar vi idag ett åtgärdsprogram. Programmet innefattar kost­nadsbesparingar inom försäljning och administ­ration - som genereras av den nya strukturen, en reduktion av antalet produktionsenheter samt att vissa enheter, som inte utvecklats som förväntat, lyfts ut ur Alfa Lavals nya operativa struktur. Den icke återkommande kostnaden för programmet beräknas till i stor­leksordningen totalt SEK 1,5 miljard, varav SEK 1,1 miljard belastar det tredje kvartalet. Av dessa relaterar cirka SEK 600 miljoner till ned­skriv­ningar av framförallt över­värden och goodwill och är inte kassaflödes­påverkande. Programmet förväntas ge bespa­ringar om SEK 300 miljoner inom försäljning och administration. Parallellt fort­sätter vårt löpande arbete med kostnads­besparingar i produktionen, inom såväl inköp som bemanning, med syfte att stödja bruttovinsten under en period av lägre kapaci­tetsutnyttjande. Arbetet med att imple­mentera den nya organi­sationen fortskrider enligt plan. Mer information om såväl organisation som strategisk inriktning kommer att ges i samband med kapitalmark­nadsdagen den 22 november.

Under kvartalet ratificerades konventionen om ballastvatten, vilket innebär att delar av den glo­bala handelsflottan skall installera reningssystem under de kommande sex åren. Aktiviteten på marknaden är hög och effekten på orderingången förväntas under 2017.”

Tom Erixon, VD och koncernchef

Sammanfattning: tredje kvartalet
Orderingången
minskade med 14 procent* till MSEK 7 540 (8 686).
Omsättningen minskade med 12 procent* till MSEK 8 581 (9 693).
Justerad EBITA**: MSEK 1 339 (1 675).
Justerad EBITA-marginal**: 15,6 (17,3) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 93 (1 336).
Nettoresultat: MSEK -106 (988). 
Resultat per aktie: SEK -0,27 (2,34).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 911 (1 369).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 107 (40).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK -1 100 (-).


Sammanfattning: första nio månaderna
Orderingången minskade med 14 procent* till MSEK 23 351 (27 676).
Omsättningen minskade med 9 procent* till MSEK 25 730 (28 941).
Justerad EBITA**: MSEK 4 065 (5 060).
Justerad EBITA-marginal**: 15,8 (17,5) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 2 448 (4 054).
Nettoresultat: MSEK 1 696 (2 926). 
Resultat per aktie: SEK 4,00 (6,93).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 3 054 (3 975).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 337 (370).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK -1 100 (-).


* Exklusive valutaeffekter.
** Alternativa nyckeltal, definierade på sida 22.


Utsikter för det fjärde kvartalet:
”Vi förväntar att efterfrågan under det fjärde kvartalet 2016 kommer att vara på samma nivå eller något högre än i det tredje kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (18 juli 2016):”Vi förväntar att efterfrågan under det tredje kvartalet 2016 kommer att vara på samma nivå eller något lägre än i det andra kvartalet.”


Delårsrapporten har granskats av bolagets revisorer, se granskningsrapporten på sida 23. 


För mer information kontakta: 
Peter Torstensson 
Informationsdirektör 
Tel: 046-36 72 31 
Mobil: 0709-33 72 31 
peter.torstensson@alfalaval.com 

Gabriella Grotte 
Ansvarig för Investor Relations 
Tel: 046-36 74 82 
Mobil: 0709-78 74 82 
gabriella.grotte@alfalaval.com  

Alfa Laval AB (publ) 
Box 73 
221 00 Lund 
Sverige 
Organisationsnummer: 556587-8054


Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2016 klockan 7.30 CET.

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: