2016-07-18 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 april - 30 juni 2016

”Orderingången blev marginellt bättre än i det första kvartalet och i linje med våra förväntningar. De stora projekten i marknaden var fortsatt mycket få samtidigt som efterfrågan var dämpad inom olja & gas och marinsektorerna. Under kvartalet sänktes externa prognoser för fartygskontrakteringen 2016 till spannet 650-850 från cirka 900. Det är en låg siffra och i linje med hur vi upplever marknaden.

Orderingången i kvartalet hade stöd av ett antal sektorer, såsom livsmedel. Geografiskt fortsatte tillväxten i Östeuropa, inklusive Ryssland. Asien, exklusive Marine-affären, fortsatte också att växa med Kina som draglok. Sekventiellt visade USA en bra tillväxt, men jämfört med samma kvartal förra året är orderingången negativt påverkad av nedgången inom olja & gas sektorn.

Utfallet per division var blandat. Process Technologys rörelsemarginal tyngdes fortsatt av en negativ mix, vilken förväntas kvarstå under resten av året. Marine & Diesel divisionen visade oförändrad orderingång i kvartalet, med nedgång inom två segment samtidigt som efterfrågan inom Pumping Systems växte. Lönsamheten var fortsatt god. Equipmentdivisionen hade ett bra kvartal med god tillväxt, särskilt inom livsmedelssektorn och dessutom en stabil rörelsemarginal.

Den strategiska genomgång som aviserades i förra kvartalet, fortlöper enligt plan. Resultatet av denna genomgång kommer att presenteras före årets slut.”

Tom Erixon, VD och koncernchef

Sammanfattning: andra kvartalet


Orderingången minskade med 9 procent* till MSEK 8 101 (9 146).
 


Nettoomsättning minskade med 9 procent* till MSEK 8 950 (10 177).
 


Justerad EBITA**: MSEK 1 393 (1 816).
 


Justerad EBITA-marginal**: 15,6 (17,8) procent.
 


Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 265 (1 455).
 


Nettoresultatet: MSEK 931 (1 075). 
 


Resultatet per aktie: SEK 2,21 (2,54).
 


Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 233 (1 505).
 


Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 137 (182). Sammanfattning: första halvåret


Orderingången minskade med 14 procent* till MSEK 15 811 (18 990).  


Nettoomsättningen minskade med 8 procent* till MSEK 17 149 (19 248).


Justerad EBITA**: MSEK 2 726 (3 385).


Justerad EBITA-marginal**: 15,9 (17,6) procent.


Resultat efter finansiella poster: MSEK 2 355 (2 718).


Nettoresultatet: MSEK 1 802 (1 938). 


Resultatet per aktie: SEK 4,27 (4,59).


Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 2 143 (2 606).


Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 230 (330).


* Exklusive valutaeffekter.
** Alternativa nyckeltal, definierade på sida 22


Utsikter för det tredje kvartalet:
 


”Vi förväntar att efterfrågan under det tredje kvartalet 2016 kommer att vara på samma nivå eller något lägre än i det andra kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (25 april 2016):”Vi förväntar att efterfrågan under det andra kvartalet 2016 kommer att vara på ungefär samma nivå som i det första kvartalet.”


 Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


För mer information kontakta:
Peter Torstensson, Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com


Gabriella Grotte, Ansvarig för Investor Relations
Tel: +46 46 36 74 82 
M
obil: +46 709 78 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com


Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige
Organisationsnummer: 556587-8054


Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2016 klockan 11.45 CET.

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: