2015-04-23 Finansiella nyheter

Kommuniké från Årsstämman i Alfa Laval AB

Alfa Laval AB höll idag, torsdagen den 23 april 2015, årsstämma i Sparbanken Skåne Arena i Lund. Flera hundra aktieägare, ombud, gäster och funktionärer var närvarande vid stämman, som leddes av Anders Narvinger.

Vid stämman sammanfattade Alfa Lavals koncernchef och VD, Lars Renström, bolagets utveckling under fjolåret, ett år som – trots minskad optimism avseende världskonjunkturen – resulterade i en mycket start orderingång och försäljning. Bakom utvecklingen stod bland annat en mycket stark orderingång från varvsindustrin och även en mycket god efterfrågan från områden kopplade till olja och gas. Han talade vidare om Alfa Lavals största förvärv, Frank Mohn AS – en norsk leverantör av pumpsystem för den marina industrin och offshoremarknaden.


Lars Renströms fullständiga tal går att ladda ner från ”www.alfalaval.com/investerare”.


Resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 4:00 kronor per aktie. Stämman beslutade också om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.


Till styrelseledamöter omvaldes Gunilla Berg, Ulla Litzén, Anders Narvinger, Arne Frank, Finn Rausing, Jörn Rausing, Ulf Wiinberg och Lars Renström. Anders Narvinger valdes till styrelsens ordförande. Björn Hägglund hade avböjt omval. Istället beslutades det om nyval av Margareth Øvrum, civilingenjör i teknisk fysik och medlem i Statoil ASA:s koncernledning sedan 2004.


Valberedningens förslag beträffande omval av revisorer antogs och auktoriserade revisorerna Helene Willberg och Håkan Olsson Reising omvaldes till bolagets revisorer för det kommande året. Auktoriserade revisorerna David Olow och Duane Swanson valdes till bolagets revisorssuppleanter för samma period.


Stämman fastställde styrelsearvodet för 2015 i linje med valberedningens förslag. Arvode utgår därmed med 4 850 000 kronor, en höjning från 4 575 000 kronor för 2014. Tillkommer gör fastlagt arvode för arbete i styrelsens utskott.


Stämman fastställde också de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, vilka inkluderar såväl fast kompensation, som ett kortsiktigt och ett långsiktigt program för rörlig ersättning.


För fullständiga förslag och beslutsformuleringar se www.alfalaval.com.


Lund den 23 april 2015


Alfa Laval AB


(publ.)


För ytterligare information kontakta gärna:


Peter Torstensson,
Informationsdirektör,
Alfa Laval AB
Tel: 046 - 36 72 31
Mobil: 0709 - 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: 046 - 36 74 82
Mobil: 0709 - 78 74 82


Taggar

Alla

Relaterat innehåll: