2015-02-03 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2014

”Orderingången i det fjärde kvartalet uppgick till SEK 10,5 miljarder, varav 1 miljard kan härledas till en omvärdering av Frank Mohn AS orderstock. Rensat för omvärderingen var orderingången 9,5 miljarder. Både omsättning och rörelseresultat nådde rekordnivåer. Omsätt­ningen steg med 25 procent till 10,8 miljarder och rörelseresultatet ökade med 37 procent till 1,9 miljarder.

Process Technologys orderingång växte sekven­tiellt till följd av en mycket stark utveckling för stora order. Divisionen såg en bra mix mellan olika slutkundsmarknader, vilka bland annat omfattade olja/gas, kraftgenerering, raffinaderi, livsmedel och life science. Exklusive omvärde­ringen av Frank Mohn AS orderstock, minskade orderingången inom Marine & Diesel något i spåren av varvskontrakteringens utveckling tidigare under året. Efterfrågan på svavelrenings­system var fortsatt god. Equipments orderingång var sekventiellt oförändrad. En positiv utveck­ling för Sanitary, till följd av en generellt högre efter­frågan från livs- och läkemedelsindustrin, mot­verkades av säsongsmässiga nedgångar inom andra områden. Den ökade fokuseringen på Service fortsatte att leverera tillväxt och speciellt Marine & Diesel utvecklades väl. I det fjärde kvartalet växte Service med cirka 25 procent jämfört med motsvarande kvartal 2013, varav den organiska tillväxten var 6 procent.”

Lars Renström, VD och koncernchef

Sammanfattning: fjärde kvartalet *
Orderingången ökade med 22 procent** till MSEK 10 509 (8 133).
Omsättningen ökade med 19 procent** till MSEK 10 775 (8 609).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, var MSEK 1 940 (1 412).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 18,0 (16,4) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 1 177 (1 201).
Nettoresultatet var MSEK 911 (871).
Resultatet per aktie var SEK 2,15 (2,07).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 1 690 (1 230).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK 97 (-45).
Påverkan på resultatet efter finansiella poster av jämförelsestörande poster var MSEK - (-).


Sammanfattning: helåret 2014 *
Orderingången ökade med 18 procent** till MSEK 36 660 (30 202).
Omsättningen ökade med 14 procent** till MSEK 35 067 (29 801).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, var MSEK 5 895 (4 914).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 16,8 (16,5) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 4 121 (4 172).
Nettoresultatet var MSEK 2 968 (3 040).
R
esultatet per aktie var SEK 7,02 (7,22).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 5 123 (4 233).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK 70 (‑187).
Påverkan på resultatet efter finansiella poster av jämförelsestörande poster var MSEK -320 (-).


* 2013 omräknat till IFRS 11. ** Exklusive valutaeffekter.
För värdering av kvartalsutfallet, se avsnittet ”Integration av Frank Mohn” på sidan 7.


Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om SEK 4,00 (3,75) per aktie.


Utsikter för det första kvartalet
”Vi förväntar att efterfrågan under det första kvartalet 2015 kommer att vara något lägre än i det fjärde kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (28 oktober 2014): ”Vi förväntar att efterfrågan under det fjärde kvartalet 2014 kommer att vara på ungefär samma nivå som i det tredje kvartalet.”


Bokslutskommunikén för 2014 har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


För mer information kontakta:
Peter Torstensson, Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com

Gabriella Grotte, Ansvarig för Investor Relations
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige
Organisationsnummer: 556587-8054

Informationen är sådan som Alfa Laval AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2015 kl 07.30.

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: