2015-10-27 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 juli - 30 september 2015

”Omsättning och resultat nådde rekordnivåer för ett tredje kvartal. Samtidigt bidrog starka kassaflöden till att minska skuldsättningen i relation till EBITDA till under 1,8. Orderingången uppgick till 8,7 miljarder – en sekventiell nedgång om 5 procent, huvudsakligen förklarad av att det bokades färre stora order.

Inom Process Technology steg orderingången något, tack vare segmentet Food & Life Science. Efterfrågan från olja och gassektorn var som helhet något högre än föregående kvar­tal, med bra tillväxt inom transport & process samt petrokemi. Marine & Diesel visade en sekventiell nedgång beroende på lägre efter­frågan för ny utrustning. En gynnsam mix av fartygskontrakt dämpade nedgången. Service visade tillväxt, med en särskilt god utveckling inom pump­system. Inom Equipmentdivisionen minskade orderingången sekventiellt, dels till följd av semestereffekter och en stor icke återkom­mande order, dels på grund av lägre efterfrågan inom Sanitary.

Asien visade en positiv utveckling. Marknaden i Kina växte något, där speciellt livsmedels­relaterad efterfrågan utvecklades väl. USA visade en nedgång, främst förklarad av större order som inte upprepades. Den olje- och gasrelaterade affärsverksamheten var oförändrad jämfört med föregående kvartal.”

Lars Renström, VD och koncernchef

Sammanfattning: tredje kvartalet
Orderingången minskade med 15 procent* till MSEK 8 686 (9 708).
Omsättningen ökade med 0,4 procent* till MSEK 9 693 (9 272).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, var MSEK 1 677 (1 545).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 17,3 (16,7) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 1 338 (991).
Nettoresultatet var MSEK 988 (697).
Resultatet per aktie var SEK 2,34 (1,65).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 1 369 (1 667).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK 40 (-7).
Påverkan på resultatet efter finansiella poster av jämförelsestörande poster var MSEK - (-260).


Sammanfattning: första nio månaderna
Orderingången minskade med 2 procent* till MSEK 27 676 (26 151).
Omsättningen ökade med 11 procent* till MSEK 28 941 (24 292).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, var MSEK 5 065 (3 955).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 17,5 (16,3) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 4 059 (2 944).
Nettoresultatet var MSEK 2 926 (2 057).
Resultatet per aktie var SEK 6,93 (4,88).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 3 975 (3 433).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK 370 (‑27).
Påverkan på resultatet efter finansiella poster av jämförelsestörande poster var MSEK - (-320).* Exklusive valutaeffekter.


Utsikter för det fjärde kvartalet:
”Vi förväntar att efterfrågan under det fjärde kvartalet 2015 kommer att vara på samma nivå eller något högre än i det tredje kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (16 juli 2015): ”Vi förväntar att efterfrågan under det tredje kvartalet 2015 kommer att vara på ungefär samma nivå som i det andra kvartalet.”Delårsrapporten har granskats av bolagets revisorer, se granskningsrapporten på sida 24.


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör

Tel: 046-36 72 31
Mobil: 0709-33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com

Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Tel: 046-36 74 82
Mobil: 0709-78 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige
Organisationsnummer: 556587-8054Informationen är sådan som Alfa Laval AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2015 kl 07.30.

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: