2015-07-16 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

”Omsättning och resultat nådde rekordnivåer för ett andra kvartal. Jämfört med motsvarande period i fjol steg de med 21 respektive 35 procent till 10,2 och 1,8 miljarder kronor. Rörelse­marginalen uppnådde också mycket goda 17,9 procent. Genom starka kassaflöden understiger skuldsättningen i relation till EBITDA redan 2. Orderingången uppgick till 9,1 miljarder, vilket motsvarar en sekventiell nedgång om 3 procent, rensat för den omvärdering av orderstocken, som på grund av stora valutarörelser påverkade det första kvartalet.

Process Technology divisionen rapporterade, trots en svag efterfrågan från kunder inom olja och gas, enbart en nedgång i orderingången på dryga 2 procent. Vi tror oss se en stabilisering av efterfrågan inom olja och gas på den nuvarande nivån. För övriga nyförsäljningssegment var utvecklingen stabil till positiv. Service visade tillväxt, även för olja och gas.

Marine & Diesel divisionen visade en sekventiell nedgång, främst förklarat av Marine & Offshore Pumping Systems. Segmentet påverkades av lägre kontraktering hos varven och av att färre offshoreorder bokades i kvartalet. Marine & Diesel Equipment visade en uppgång, drivet av en positiv efterfrågeutveckling för installation av ballastvattensystem på existerande fartyg.

Inom Equipment divisionen steg orderingången sekventiellt, drivet av en positiv utveckling för samtliga segment. Särskilt bra gick det för Industrial Equipment, som gynnades såväl av en säsongsmässigt starkare efterfrågan som av en stor fjärrvärmeorder från Kina.”

Lars Renström, VD och koncernchef

Sammanfattning: andra kvartalet
Orderingången minskade med 7 procent* till MSEK 9 146 (8 969).
Omsättningen ökade med 11 procent* till MSEK 10 177 (8 423).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, var MSEK 1 818 (1 348).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 17,9 (16,0) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 1 457 (1 159).
Nettoresultatet var MSEK 1 075 (796).
Resultatet per aktie var SEK 2,54 (1,89).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 1 505 (1 174).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK 182 (-10).
Påverkan på resultatet efter finansiella poster av jämförelsestörande poster var MSEK - (-).


Sammanfattning: första halvåret
Orderingången ökade med 5 procent* till MSEK 18 990 (16 443).
Omsättningen ökade med 17 procent* till MSEK 19 248 (15 020).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, var MSEK 3 388 (2 410).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 17,6 (16,0) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 2 721 (1 953).
Nettoresultatet var MSEK 1 938 (1 360).
Resultatet per aktie var SEK 4,59 (3,23).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 2 606 (1 766).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK 330 (‑20).
Påverkan på resultatet efter finansiella poster av jämförelsestörande poster var MSEK - (-60).


* Exklusive valutaeffekter.


Utsikter för det tredje kvartalet
”Vi förväntar att efterfrågan under det tredje kvartalet 2015 kommer att vara på ungefär samma nivå som i det andra kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (23 april 2015): ”Vi förväntar att efterfrågan under det andra kvartalet 2015 kommer att vara något lägre än i det första kvartalet.”


Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.För mer information kontakta:
Peter Torstensson, Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com


Gabriella Grotte, Ansvarig för Investor Relations
Tel: +46 46 36 74 82
M
obil: +46 709 78 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com


Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund Sverige
Organisationsnummer: 556587-8054


Informationen är sådan som Alfa Laval AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2015 kl 08.30.


Taggar

Alla

Relaterat innehåll: