Membranfiltrering: hitta skatter vid behandling av avloppsvatten

En kommun i Norge ser på behandling av avloppsvatten ur ett helt nytt perspektiv – med stort fokus på operativ hållbarhet och som en möjlighet att fånga upp viktiga råvaror för återanvändning och återvinning.

DATUM 2023-11-28
Wastewater

Reningsverket Alvim i Sarpsborg, 88 km söder om Oslo, byggdes på 1980-talet och behandlar avloppsvatten från Sarpsborgs kommun och närliggande Årum i Fredrikstad.

Befolkningstillväxt och pågående affärsutveckling, tillsammans med allt strängare regler för vattenrening för att bekämpa stigande näringshalter i Oslofjorden, ledde till ett behov av att framtidssäkra anläggningen när det gäller kapacitet och utloppsvattenkvalitet – men de kommunala myndigheterna stannade inte vid det.

”Alvims reningsverk kommer att bli en högteknologisk 'resursfabrik' som klarar befintliga och framtida reningskrav”, förklarar en talesperson för Sarpsborgs kommun. ”Vi ser inte längre på avloppsvatten som ett problem utan som en råvara för resursåtervinning. Det nya och uppgraderade reningsverket i Alvim ska inte bara rena avloppsvatten på ett bättre sätt. Det kommer även att göra det möjligt för oss att optimera återvinningen och återanvända nyckelelement, som kväve och fosfor, till nytta för människor, djur och natur. Återvinningen av värdefulla resurser kommer även att ske på ett säkrare sätt så att de återgår till användning för t.ex. gödningsmedel.”

Kommunstyrelsen beslutade om en membranbioreaktorlösning (MBR) med membran från Alfa Laval. När den är klar kommer den utökade anläggningen att ha en servicekapacitet på 105 000 personer, motsvarande ett genomsnittligt behandlat flöde på 1 200 kubikmeter per timme. Det kommer att vara en av de första stora membranbioreaktorerna (MBR) i Norge och den största i världen som använder Alfa Lavals membranteknologi.

”Oro över näringshalterna i det vatten som släpps ut i Oslofjorden har föranlett ändringar i lagstiftningen och regionen undersöker verkligen sin behandling av avloppsvatten”, förklarar Alfa Lavals Emmanuel Joncquez, Global Technology – Application Engineer. ”Det avgörande för myndigheterna i Sarpsborg var kvaliteten på avloppsvattnet i slutet av MBR-processen – särskilt när det gäller avlägsnande av kväve och fosfor.”

Hållbarhet var ett nyckelelement och för att klara detta kommer den uppgraderade anläggningen att innehålla flera funktioner, inklusive solpaneler, ett mikrokraftverk och en värmepump. Anläggningen kommer även att använda biogas för att producera el och värme. Kemikalieanvändningen kommer att minimeras och vattentransportinfrastrukturen kommer att optimeras. Målet är att anläggningen ska vara självförsörjande på energi och värme med eventuellt överskott som erbjuds närliggande industri, till exempel fjärrvärme. ”En aspekt som förändrar spelplanen handlar om avlägsnandet av fosfor från avloppsvattnet med hjälp av en biologisk process snarare än kemisk utfällning”, säger Emmanuel.

”Vi kommer att utveckla behandlingsanläggningen Alvim för att klara alla befintliga och framtida krav”, säger en talesperson vid Sarpsborgs kommun. ”I framtiden kan krav på rengöring av mikroplaster, läkemedelsrester, bekämpningsmedel och miljögifter att bli verklighet. Återvinning av fosfor och kväve, utnyttjande av fossilfri energi i form av biogas, återvinning av värme i avloppsvatten samt produktion av el kommer också att vara väldigt viktigt.”

I Europa anses Schweiz generellt vara det mest progressiva landet när det gäller riktlinjer för att bevara vattenkvaliteten, säger Emmanuel. ”Vi förväntar oss att nya EU-förordningar träder i kraft 2024 avseende avlägsnande av mikroföroreningar. Så det här samarbetet med Sarpsborg har gett oss väldigt viktig insikt i hur vi kan erbjuda bästa tillgängliga teknik för att möta utmaningen.”

8,2 miljoner euro har avsatts för att slutföra membranfiltrering som en del av anläggningens uppgradering och expansion, och den är planerad att tas i drift 2027.

Teknologier i fokus

cleantech water savings

Rent vatten

Alfa Lavals membranbioreaktor gör det möjligt för Sarpsborgs kommun att möta nya regler för vattenkvalitet i Oslofjorden:

  • fritt från suspenderade partiklar
  • 95 procent avlägsnande av fosfor i utloppet
  • 75 procent avlägsnande av kväve
Sarpsborg Municipality

Foto: Sarpsborgs kommun