Alfa Laval i korthet

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av förstklassiga produkter inom värmeöverföring, separering och flödeshantering. Med dessa som grund bidrar Alfa Laval till att lyfta produktivitet och konkurrenskraft hos kunder i olika industrier, världen över. Vi definierar deras utmaningar och levererar hållbara produkter och lösningar som möter deras behov - främst inom energi, miljö, livsmedel samt den marina industrin.

VAD? - Alfa Laval är världsledande inom tre teknologier

Värmeöverföring
Alfa Lavals värmeväxlare överför värme eller kyla från, till exempel, en vätska till en annan. Företagets kompakta värmeväxlare kan återvinna värme, optimera kundernas energianvänding, reducera kostnaderna och minska de negativa effekterna på miljön.

Separering
Tekniken används för att separera vätskor från andra vätskor samt fasta partiklar från vätskor eller gaser. Erbjudandet omfattar separatorer, dekantercentrifuger, filter, silar och membran.

Flödeshantering
Alfa Laval erbjuder pumpar, ventiler, tankrengöringsutrustning och installationsmaterial för industrier med stränga hygienkrav samt pumpsystem specifikt för den marina industrin och offshoremarknaden.

FÖR VEM? - Produkterna behövs i de flesta industrier

Behovet av att värma, kyla, transportera och separera förekommer i ett stort antal industrier. Ta nästan vilken bransch som helst: livsmedel, energi, miljö, verkstad, läkemedel, raffinaderi eller petrokemi - Alfa Laval kan hjälpa de flesta. Slutkunderna nås via tre säljande divisioner. Energy, Food & Water samt Marine.

HUR? - De produceras och distribueras av en gemensam försörjningskedja

Operationsdivisionen hanterar koncernens produktionsrelaterade inköp, tillverkning, distribution och logistik på global basis. Operations är med andra ord den enhet som säkerställer att det som säljs av de tre divisionerna - allt ifrån värmeväxlare och separatorer till pumpar, ventiler och membran - produceras och levereras i linje med de löften som getts till kund.

VAR? - Nyförsäljningen når fler än 100 länder och eftermarknadserbjudandet fler än 160

Nyförsäljning
Alfa Lavals produkter, system och tjänster säljs i fler än 100 länder, varav cirka hälften bearbetas direkt av de tre divisionerna och resten går via kanaler såsom systembyggare, entreprenadföretag, återförsäljare, agenter och distributörer.

Service och reservdelar
Alfa Laval har fler än 110 servicecenter, med kapacitet att leverera servicetjänster i fler än 160 länder. Det innebär att Alfa Laval finns nära sina kunder, redo att snabbt hjälpa till när behov uppstår.

PÅ VILKET SÄTT? - Alfa Laval bidrar till 15 av FN:s 17 hållbarhetsmål

De 17 globala målen för hållbar utveckling innebär att fram till 2030 ska alla länder arbeta för att stoppa fattigdom, bekämpa ojämlikheter och lösa klimatkrisen. Alfa Laval bidrar till målen med produkter och lösningar som förbättrar energieffektiviteten, minskar utsläpp, renar vatten, minimerar avfall och ger en effektiv använding av råvaror.

Fakta

 • 39 större produktionsenheter
 • >110 servicecenter
 • Närvaro i 100 länder
 • Omsättning på cirka SEK 46,5 miljarder 2019
 • Rörelsemarginal 17,2%
 • Eftermarknadens andel av orderingången: 25,7%
 • ≈17,500 anställda
 • >3,700 patent 

Konkurrensfördelar

 • Ett globalt bolag, grundat 1883
 • Högteknologiska produkter
 • Globalt ledarskap
 • Diversifierat såväl vad gäller kunder som geografi
 • Stor bas av installerade produkter
 • Starkt varumärke

Affärsmodell, vision och strategi

Vision

Att bidra till att skapa en bättre vardag för människor genom att erbjuda effektiva och miljömässigt ansvarsfulla produkter och lösningar inom värmeöverföring, separation och flödeshantering.

Affärsidé

Med avstamp i de tre nyckelteknologierna, värmeöverföring, separation och flödeshantering, erbjuder Alfa Laval produkter och lösningar i linje med affärsidén – ”att optimera prestanda i kundernas processer – om och om igen”. Alfa Laval ska med andra ord hjälpa kunderna att bli mer produktiva, energieffektiva och konkurrenskraftiga.

Strategi

För att uppfylla visionen, fullfölja affärsidén och uppnå målen för tillväxt, lönsamhet och kapitalavkastning har Alfa Laval lagt fast strategiska prioriteringar som omfattar bolagets alla delar: samverkan med kunder, fokuseringen på produkter samt arbetet med att ytterligare stärka eftermarknadserbjudandet.

Läs mer information om Alfa Lavals strategiska prioriteringar

Strategi

För att uppfylla visionen, fullfölja affärsidén och uppnå målen för tillväxt, lönsamhet och kapitalavkastning har Alfa Laval lagt fast strategiska prioriteringar som omfattar samverkan med kunder, fokuseringen på produkter samt arbetet med att ytterligare stärka eftermarknadserbjudandet.

Kunder

Alfa Laval strävar efter att optimera kundernas processer. En central roll i detta innehas självklart av företagets produkter. Samtidigt är det Alfa Lavals ambition att vara ett företag som det är lätt att göra affärer med. Genom att möta kundens förväntningar och behov, från den initiala kontakten och genom förhandlingsprocessen till leverans och även i eftermarknaden, skapas förutsättningar för en positiv kundupplevelse, vilket stärker sannolikheten att Alfa Laval förblir deras förstahandsval även vid nästa upphandling. Alfa Laval arbetar brett för att förenkla samverkan med kunden. Dels genom en organisationsstruktur som är skapad för att ge korta beslutsvägar och därmed ett högre tempo i kontakten med kund. Dels genom standardiserade affärsmodeller, som tar fasta på kundernas varierande behov, utmaningar och inköpsprocesser.

Produkter

Grunden för att nå målet om lönsam, organisk tillväxt är Alfa Lavals produkterbjudande inom de tre nyckelteknologierna, värmeöverföring, separering och flödeshantering. Produkternas effektivitet och kvalitet är och förväntas förbli viktiga kriterier för kunder som vill förbättra sin konkurrenskraft, samtidigt som de kan reducera sin energiförbrukning och minska sin miljöpåverkan. För att säkerställa att Alfa Lavals produkterbjudande kontinuerligt ligger steget före konkurrenterna investeras därför årligen cirka 2,5 procent av omsättningen i forskning och utveckling. Denna nivå reflekterar en upptrappning i utvecklingsarbetet för att öka antalet produktlanseringar under kommande år.

Service

Eftermarknaden, det vill säga service och reservdelar, är en mycket väsentlig del av företagets verksamhet. Det är en lokal aktivitet med global närvaro genom fler än 100 servicecenter, världen över. Alfa Lavals produkter har en lång livslängd vilket lägger grunden för en stor installerad bas, som i varierande utsträckning och med varierande periodicitet behöver såväl reservdelar som service. Den installerade basen har en inneboende intäktspotential som bolaget siktar på att fånga upp ännu bättre genom olika förstärkta satsningar. Dessa kan omfatta utbyggnaden av ytterligare servicecenter eller införandet av ytterligare automatisering och standardisering vad gäller utförandet. Alfa Laval har en omfattande eftermarknadsportfölj och kan skräddarsy erbjudandet till den enskilde kunden. Arbetet med att ytterligare förädla denna paktetering av eftermarknadsprodukter kommer att fortsätta och inkludera inslag av digitalisering.

Finansiella mål

Tillväxt

5% Alfa Lavals mål är att nå en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på minst fem procent över en konjunkturcykel.

Lönsamhet

15% Alfa Laval ska nå en rörelsemarginal – justerad EBITA – på 15 procent över en konjunkturcykel.

Kapitalanvänding

20% Målet är att uppnå en avkastning på sysselsatt kapital på minst 20 procent.

För mer information om Alfa Lavals finansiella mål och riktvärden klicka här.

 

Strukturella förändringar

Efterfrågan på Alfa Lavals produkter och lösningar inom värmeöverföring, separation och flödeshantering drivs givetvis av kundernas individuella behov, men även av mer övergripande och generella omvärldsfaktorer. Alfa Laval arbetar aktivt med att förstå och analysera dessa övergripande förändringar och även underliggande strömningar. Målet är att fånga upp befintliga och även kommande behov för att omsätta dessa i rätt närvaro och rätt produkter. Nedan beskrivs översiktligt de fyra strukturella förändringar som bedöms påverka efterfrågan på företagets produkter.

Energi

Ökad efterfrågan på energi kan tillgodoses på två sätt - genom ökad energieffektivitet och ökad produktion. Båda alternativen skapar möjligheter som kan lyfta efterfrågan på Alfa Lavals produkter.

Miljö

I takt med att världens befolkning växer och urbaniseringen fortsätter, ökar även miljöproblemen och därmed ansträngningarna att skydda miljön. Alfa Lavals produkter kan reducera utsläpp, rena vätskor samt minska konsumtionen av vatten och energi.

Förbättrad levnadsstandard

Med förbättrad levnadsstandard kommer även förändrade mat- och dryckesvanor. Dessutom ökar kvalitetskraven. Som leverantör till livsmedelsindustrin sedan 1883 har Alfa Laval en lång erfarenhet av att leverera produkter för applikationer med strikta krav på hygien och säkerhet.

Globalisering

Den pågående globaliseringen innebär ökad efterfrågan på transportlösningar. Alfa Laval har specialiserade produkter och lösningar - främst för fartyg - men även för lastbilar.

Utveckling

Ett ständigt fokus på forskning och utveckling är och har alltid varit avgörande för Alfa Laval. Detta är utan tvekan den viktigaste förutsättningen för att företaget ska kunna leverera produkter och lösningar av yttersta kvalitet, till industrier runt om i världen. Målet är givet: att vara fortsatt marknadsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Läs mer om Alfa Lavals forskning och utveckling

Kreditvärdering

Kreditvärderingsinstitut Kreditvärdering Datum Bifogad fil (på engelska)
Standard & Poor's  BBB+ 20 oktober 2021 Ladda ner
Standard & Poor's Rating Affirmed On Sound Balance Sheet; Outlook Stable BBB+ 17 november 2020 Ladda ner
Standard & Poor's BBB+ 13 juli 2020 Ladda ner
Standard & Poor's BBB+ 4 juni 2020 Ladda ner
Standard & Poor's - Outlook revised to negative BBB+ 1 april 2020 Ladda ner
Standard & Poor's Rating Affirmed On Improving Leverage And Operating Performance; Outlook Stable. BBB+ 21 maj 2019 Ladda ner
Standard & Poor's - Utsikter ändrade till stabila. BBB+ 23 maj 2018 Ladda ner
Standard & Poor's - Utsikter ändrade till negativa från stabila. BBB+ 20 maj 2016 Ladda ner
Standard & Poor's BBB+ 26 maj 2014 Ladda ner
Standard & Poor's A- 7 april 2014 Ladda ner
Standard & Poor's A- 8 maj 2013 Ladda ner