Finansiella definitioner | Alfa Laval

Finansiella definitioner

Nettoomsättning

Intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i koncernens normala verksamhet, efter avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

Jämförelsestörande poster

Poster som inte har direkt med koncernens normala verksamhet att göra eller som är av engångskaraktär, där en redovisning tillsammans med övriga poster i resultaträkningen hade givit en jämförelsestörande påverkan som hade gjort det svårare att bedöma utvecklingen av den normala verksamheten för en utomstående betraktare.

Orderingång

Order som inkommit under kalenderåret, beräknat på samma sätt som nettoomsättningen. Orderingången ger en hänvisning om den aktuella efterfrågan på koncernens produkter och tjänster, som med varierande fördröjning visar sig i nettoomsättningen.

Orderstock vid utgången av året

Order som inkommit som ännu inte har blivit fakturerade. Orderstocken vid årets slut är lika med summan av orderstocken vid årets ingång med tillägg för orderingången under året och med avdrag för netto-omsättningen under året. Ger en indikation om hur nettoomsättningen kan förväntas utvecklas framöver.

EBITA

”Earnings Before Interest,Taxes and Amortisations” eller rörelseresultat före goodwillavskrivningar och avskrivningar på övriga övervärden. Detta resultatmått är fullt jämförbart över tiden oberoende av vilka finansierings-kostnader och vilken avskrivning på goodwill och övervärden som från tid till annan belastar koncernen.

EBITDA

”Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortisations” eller rörelseresultat före avskrivningar och goodwillavskrivningar samt avskrivningar på övriga övervärden. Detta resultatmått är fullt jämförbart över tiden oberoende av vilka finansieringskostnader och vilken avskrivning på goodwill och övervärden som från tid till annan belastar koncernen.

EBITA-marginal %

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar och avskrivningar på övriga övervärden (EBITA) i förhållande till nettoomsättning, uttryckt i procent.

EBITDA-marginal %

Rörelseresultat före avskrivningar och goodwillavskrivningar samt avskrivningar på övriga övervärden (EBITDA) i förhållande till netto-omsättning, uttryckt i procent.

Justerad EBITA

Samma som EBITA, men justerad för jämförelsestörande poster.

Justerad EBITDA

Samma som EBITDA, men justerad för jämförelsestörande poster.

Justerad EBITA-marginal %

Samma som EBITA-marginal, men justerad för jämförelsestörande poster.

Justerad EBITDA-marginal %

Samma som EBITDA-marginal, men justerad för jämförelsestörande poster.

Vinstmarginal %

Resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättning, uttryckt i procent.

Kapitalomsättningshastighet, ggr

Nettoomsättning i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital, uttryckt i gånger. Visas exklusive respektive inklusive goodwill och övervärden och motsvarande uppskjuten skatteskuld.

Sysselsatt kapital

Totala tillgångar med avdrag för likvida medel, kapitaliserade finansieringskostnader, andra långfristiga värdepappersinnehav, upplupna ränteintäkter, rörelseskulder samt övriga ej räntebärande skulder, inklusive skatt och uppskjuten skatt men exklusive upplupna räntekostnader. Visas exklusive respektive inklusive goodwill och övervärden och motsvarande uppskjuten skatt. Visar det kapital som används i den löpande verksamheten. Sysselsatt kapital för koncernen skiljer sig från nettokapitalet för segmenten avseende skatter, uppskjutna skatter och pensioner.

Avkastning på sysselsatt kapital %

EBITA i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital, uttryckt i procent. Visas exklusive respektive inklusive goodwill och övervärden och motsvarande uppskjuten skatteskuld.

Avkastning på eget kapital %

Årets resultat i förhållande till eget kapital, uttryckt i procent. På grund av ägarförändringen under 2000 blir en beräkning av avkastningen i förhållande till genomsnittligt eget kapital inte rättvisande.

Soliditet %

Eget kapital i förhållande till totala tillgångar, uttryckt i procent.

Nettoskuld

Räntebärande skulder inklusive räntebärande pensionsskulder och kapitaliserade finansiella leasar med avdrag för likvida medel.

Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr

Nettoskulden i relation till EBITDA är ett av de finansiella villkoren till Alfa Lavals syndikerade lån och ett viktigt nyckeltal för att bedöma den föreslagna utdelningen.

Skuldsättningsgrad, ggr

Nettoskuld i förhållande till eget kapital, uttryckt gånger.

Räntetäckningsgrad, ggr

EBITDA plus finansnettot ökat med räntekostnader i förhållande till räntekostnader. Uttrycks i antalet gånger som resultat före räntekostnader överstiger räntekostnader. Ger uttryck för koncernens förmåga att betala räntor. Anledningen till att EBITDA används som utgångspunkt är att detta bildar utgångspunkten för ett kassaflödes-perspektiv på förmågan att betala räntor. Finansiella poster som klassificerats som jämförelsestörande är exkluderade beräkningen.

Kassaflöde från rörelseverksamheten

Visar koncernens kassaflöde från den operativa verksamheten, det vill säga vad den dagliga rörelseverksamheten genererar kassamässigt.

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Visar koncernens kassaflöde från investeringsverksamheten, det vill säga vad framförallt koncernens avyttringar och förvärv av verksamheter och försäljning av fastigheter genererar kassamässigt.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Visar koncernens kassaflöde från finansieringsverksamheten, det vill säga vad framförallt koncernens upplåning kräver kassamässigt i form av räntebetalningar och amorteringar.

Investeringar

Investeringar representerar en viktig komponent i koncernens kassaflöde. Investeringsnivån under några år i följd ger en bild av koncernens kapacitetsuppbyggnad. I samband med koncernens förändringsprogram har ett antal fabriker stängts och anläggningskapital har kunnat omfördelas, vilket resulterat i en relativt sett lägre investeringsnivå.

Medeltal anställda

De kostnader som har med antalet anställda att göra representerar en stor del av koncernens totala kostnader. Utvecklingen av medelantalet anställda över tiden I förhållande till utvecklingen av nettoomsättningen ger därför en indikation på den kostnadsrationalisering som sker.

Resultat per aktie SEK

Årets resultat hänförligt till aktieägarna i moderbolaget dividerat med genomsnittligt antalet aktier.

Fritt kassaflöde per aktie, SEK

Summan av kassaflödena från rörelse- och investeringsverksamheterna under året dividerat med genomsnittligt antal aktier. Detta representerar det tillgängliga kassaflödet för räntebetalningar, amorteringar och utdelningar till investerare.