Bolagsstyrning

Alfa Laval är ett publikt bolag, noterat på Nasdaq OMX Stockholm, och dess styrning lyder därför under en rad lagar och regler. De viktigaste omfattar svensk aktiebolagslag, årsredovisningslagen, börsens regler samt Svensk Kod för bolagsstyrning (i fortsättningen kallad Koden). Endast i ett specifikt avseende utgör Alfa Lavals modell för styrning en avvikelse från Koden.

De externa reglerna kompletteras av interna. Bland dessa återfinns bolagets affärsprinciper, styrande dokument såsom riktlinjer och instruktioner samt även processer för kontroll och riskhantering. Vidare regleras styrelsens och VD:s arbete av deras arbetsordningar.

Årsstämma

Årsstämman i Alfa Laval AB hölls den 23 april med ett mycket begränsat antal deltagare till följd av de restriktioner som vidtagits för att minska risken för spridning av Coronaviruset. I kallelsen till årsstämman hade Alfa Laval informerat att VD endast skulle hålla ett kortare anförande på stämman och hade uppmuntrat aktieägare att inkomma med eventuella frågor till VD i förväg. Frågorna skulle sedan besvaras antingen i samband med det förinspelade VD-anförandet eller skriftligen på bolagets webbplats. En aktieägare inkom med frågor i förväg. Dessa frågor relaterade till ett helt specifikt ärende i ett dotterbolag och bedömdes därför av Alfa Laval att bäst hanteras genom att besvaras direkt till den relevanta aktieägaren. Inga andra frågor gavs in i förväg. Vid årsstämman den 23 april höll VD ett kort anförande samt svarade på frågor i sedvanlig ordning.

Årsstämman är Alfa Laval-koncernens högsta, beslutande organ. Enligt Alfa Lavals Bolagsordning skall årsstämman hållas årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång och förläggas till Lund eller Stockholm. Normalt hålls årsstämman i månadsskiftet april/maj i Lund.

Till höger och nedan finns dokument från alla tidigare årsstämmor.

 

Arkiv

Stämmodokumentation

Styrelse

Alfa Lavals styrelse består av åtta stämmovalda ledamöter, utan suppleanter, samt tre personalrepresentanter, med tre suppleanter.

Valda av årsstämman

Anders Narvinger

Ordförande sedan 2003.

Född: 1948.
Tidigare VD för Teknikföretagen, samt VD och koncernchef för ABB Sverige.
Utbildning: Civilingenjörsexamen vid Lunds Tekniska Högskola. Ekonomexamen från Uppsala Universitet.
Styrelseordförande i ÅF AB.
Oberoende av bolag och större ägare.
Antal aktier i Alfa Laval: 40 000.

Anna Ohlsson-Leijon

 

Styrelsemedlem sedan 2017.

Född: 1968.
Chef för Vitvaror Europa och vice VD, AB Electrolux.
Tidigare bland annat Ekonomi- och finansdirektör för AB Electrolux, CFO för Electrolux Vitvaror EMEA, chef för Electrolux avdelning Corporate Control & Services, chef för Electrolux treasuryavdelning och chef för internrevision.
Utbildning: Civilekonomexamen från Universitetet i Linköping.
Oberoende av bolag och större ägare.
Antal aktier i Alfa Laval: 2 000.

 

Henrik Lange

Styrelsemedlem sedan 2018.

Född: 1961.

Verkställande direktör i Gunnebo AB.
Tidigare arbetat inom SKF-koncernen i ett flertal ledande positioner - bland annat som divisionschef för Industridivisionen samt som CFO, verkställande direktör i Johnson Pump AB.
Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Styrelsemedlem i bland annat Velux A/S.
Oberoende av bolag och större ägare.
Antal aktier i Alfa Laval: 4 000.

Finn Rausing

Styrelsemedlem sedan 2000.

Född: 1955.
Utbildning: Jur. kand., MBA (INSEAD).
Styrelsemedlem i Tetra Laval Group, DeLaval Holding AB, EQT AB och Swede Ship Marine AB samt Excillum AB.
Oberoende av bolag.
Antal aktier i Alfa Laval: -

Jörn Rausing

Styrelsemedlem sedan 2000.

Född: 1960.
Ansvarig för sammanslagningar och förvärv inom Tetra Laval Group.
Utbildning: Civilekonom.
Styrelsemedlem i Tetra Laval Group, Ocado PLC och DeLaval Holding AB.
Oberoende av bolag.
Antal aktier i Alfa Laval: -

Ulf Wiinberg

Styrelsemedlem sedan 2013.

Född: 1958.
VD för X-Vac Inc. Tidigare koncernchef för H. Lundbeck A/S, direktör för Wyeth Pharmaceuticals, EMEA/Canada & BioPharma, samt en rad andra ledande positioner inom Wyeth.
Styrelseordförande i Hansa Medical AB och Sigrid Therapeutics.
Styrelsemedlem i UCB Pharma och Agenus Inc.
Oberoende av bolag och större ägare.
Antal aktier i Alfa Laval: 20 000.

Heléne Mellquist

Styrelsemedlem sedan 2019.

Född: 1964.

VD för Volvo Lastvagnar Europa.
Tidigare positioner inkluderar VD för Rederi AB Transatlantic samt en rad ledande positioner inom Volvo Lastvagnar, Volvo Bussar och Volvo Penta.
Syrelsemedlem i Thule Group AB och Cavotec SA.
Utbildning: Examen i Internationell ekonomi från Göteborgs universitet. Executive Program Stockholms School of Economics.
Oberoende av bolag och större ägare.
Antal aktier i Alfa Laval: 0

Maria Moraeus Hanssen

Syrelsemedlem sedan 2019.

Född: 1965.

VD och koncernchef, DEA Deutsche Erdoel AG.
Nominerad COO och vice VD/koncernchef, Wintershall DEA Holding GMBH (fusion planlagd till Q2 2019).
Tidigare bland annat VD för ENGIE Exploration and Production International SA, VD GDF Suez E&P Norge AS samt flera ledande positioner inom Aker ASA, Statoil ASA (numera Equinor ASA) samt Norsk Hydro ASA.
Utbildning: Petroleumteknologi vid NTNU, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, samt Petroleumekonomi och förvaltning vid Institute du Petrole, IFP School, Paris, Frankrike.
Oberoende av bolag och större ägare.
Antal aktier i Alfa Laval: 0

Arbetstagarrepresentanter

Bror García Lantz

Arbetstagarrepresentant sedan 2012.

Född: 1965.
Anställd inom Alfa Laval sedan 1990.
Arbetstagarrepresentant för Unionen.
Antal aktier i Alfa Laval: 100.

Henrik Nielsen

Arbetstagarrepresentant sedan 2015.

Född: 1968.
Anställd inom Alfa Laval sedan 1994.
Arbetstagarrepresentant för IF Metall.

Antal aktier i Alfa Laval: -

Susanne Jonsson

Arbetstagarrepresentant sedan 2016.

Född: 1965.
Anställd inom Alfa Laval sedan 2008.
Arbetstagarrepresentant för SACO.

Antal aktier i Alfa Laval: -

Utskott

Revisionsutskottet

Ansvarsområden

Revisionsutskottet säkerställer att principerna för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs. Det utformar riktlinjer för bolagets ekonomiska rapportering och uppföljning och äger beslutanderätt om den interna revisionen. Utskottet granskar rutinerna för redovisning och finansiell kontroll samt de externa revisorernas arbete, deras kvalifikationer och oberoende. För ytterligare information om vilka uppgifter som åligger revisionsutskottet se Styrelsens rapport om intern kontroll.

Styrelsens rapport om intern kontroll.pdf

Ledamöter

Ledamöterna utses årsvis vid styrelsens konstituerande möte. Under 2019 utgörs dessa av Anna Ohlsson-Leijon (ordförande), Henrik Lange och Heléne Mellquist.

Ersättningsutskottet

Ansvarsområden

Ersättningsutskottet agerar i samband med anställningar och utnämningar, samt i andra villkorsfrågor som rör VD och koncernledning. Utskottets ska bereda riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare, som sedan beslutas av årsstämman samt ge förslag till styrelsen beträffande löne- och anställningsvillkor för VD. Utskottet ska även hantera löne- och anställningsvillkor för de ledande befattningshavare som rapporterar direkt till VD.

Ledamöter

Ersättningsutskottet utses årsvis vid styrelsens konstituerande möte. Under 2019 består utskottet av Anders Narvinger (ordförande), Jörn Rausing och Ulf Wiinberg.

Revisorer

Enligt Alfa Lavals bedömning har ingen av revisorerna nedan någon relation till Alfa Laval eller Alfa Lavals närstående bolag som kan påverka deras oberoende gentemot bolaget.

Ordinarie revisorer

Staffan Landén
Auktoriserad revisor, EY.
Född: 1963.
Vald till ordinarie revisor vid stämman 2018.

Karoline Tedevall
Auktoriserad revisor, EY.
Född: 1978.
Vald till ordinarie revisor vid stämman 2018.

Revisorssuppleanter

Nina Bergman
Auktoriserad revisor, EY.
Född: 1979.
Vald till revisorssuppleant vid stämman 2018.

Henrik Jonzén
Auktoriserad revisor, EY.
Född: 1977.
Vald till revisorssuppleant vid stämman 2018.

Ledningsgrupp

tom erixon 150x150.pngTom Erixon 

VD och koncernchef

Född: 1960.

Koncernchef sedan 1 mars 2016.

 

Tidigare bland annat VD och koncernchef för OVAKO AB, VD Sandvik Coromant.

Styrelsemedlem i Boliden AB.

Utbildning: Juristexamen från Lunds universitet, MBA i företagsekonomi från IESE, Barcelona.

Antal aktier i Alfa Laval: 81 200.

Jan Allde Chief Financial OfficerJan Allde

Ekonomi- och finansdirektör

Född: 1967.

Anställd i Alfa Laval sedan 2018.

 

Ekonomi- och finansdirektör sedan 2018.

Tidigare en rad internationella positioner inom ABB under perioden 1991-2017, senast som Ekonomi- och finansdirektör för region Americas.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.

Antal aktier i Alfa Laval: -

Mikael Tydén OperationsMikael Tydén

Direktör, Operationsdivisionen

Född: 1967.

Anställd i Alfa Laval sedan 1995.

 

Chef för Operationsdivisionen sedan januari 2017. Tidigare bland annat ansvarig för global tillverkning och försörjning av separatorer, dekantrar, hygienisk flödeshanteringsutrustning och luftvärmeväxlare 2005-2016.

Utbildning: Civilingenjör.

Antal aktier i Alfa Laval: 1 000.

Susanne Pahlén Åklundh EnergySusanne Pahlén Åklundh

Direktör, Energydivisionen.

Född: 1960.

Anställd i Alfa Laval sedan 1983.

 

Chef för divisitionen sedan 2017. Tidigare bland annat chef för Equipmentdivisionen, för regionerna Mid Europe och Nordic samt segmentet Process Industry.

Styrelsemedlem i Trelleborg AB.

Utbildning: Civilingenjör.

Antal aktier i Alfa Laval: 10 000.

Nish Patel Food & WaterNish Patel

Direktör, Food & Waterdivisionen.

Född: 1962.

Anställd i Alfa Laval sedan 1984.

 

Tidigare bland annat dierktör för regionenerna Västeuropa och Nordamerika, chef för Indien och Storbritannien.

Utbildning: Civilingenjör

Antal aktier i Alfa Laval: 47 552.

Sameer Kalra President, Marine DivisionSameer Kalra

Direktör, Marinedivisionen.

Född: 1962.

Anställd i Alfa Laval sedan 2012.

 

Chef för Marinedivisionen sedan 2019. Tidigare positioner inkluderar chef för affärsenhet Pumping Systems samt för segmentet Marine & Offshore Systems, båda inom Alfa Laval, samt flera internationella chefspositioner inom Aalborg Industries mellan 1995 och 2011.

Medlem av investeringskommittén för Maj Invest Equity Southeast Asia II K/S.

Utbildning: MBA från University of Chicago, USA samt mariningenjörsexamen från Directorate of Marine Engineering and Training India.

Antal aktier i Alfa Laval: -

Joakim Vilson Global Sales and ServiceJoakim Vilson

Direktör, Global Sales & Service

Född: 1965

Anställd i Alfa Laval sedan 1990.

 

Tidigare direktör för region Central- och Östeuropa, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika, chef för regionen Mid Europe och segmentet Process Industry.

Utbildning: Civilingenjör.

Antal aktier i Alfa Laval: 6 520.

Peter Torstensson CommunicationsPeter Torstensson

Informationsdirektör

Född: 1955.

Anställd i Alfa Laval sedan 1999.

 

Informationsdirektör sedan 1999. Tidigare bland annat VD för Borstahusen Informationsdesign.

Antal aktier i Alfa Laval: 66 000.

Pascale Gimenez HRPascale Gimenez

Personaldirektör

Född: 1966.

Anställd i Alfa Laval sedan 1 augusti 2018.

 

Har tidigare bland annat varit personaldirektör för olika enheter inom Sandvik och Electrolux.

Utbildning: Masterexamen i marknadsföring från ESSEC Business School och ingenjörsexamen från Institut Supérieur Agricole de Beauvais.

Antal aktier i Alfa Laval: -

Emma Adlerton

Chefsjurist & styrelsesekreterare

Född: 1973

Anställd i Alfa Laval sedan 2008.

 

Chefsjurist och styrelsesekreterare sedan 2015, chef för Group Legal & Sustainability. Tidigare bland annat bolagsjurist inom Alfa Laval-koncernen samt advokat.

Utbildning: juristutbildning från Lunds universitet.

Antal aktier i Alfa Laval: 1 000

Svensk kod för bolagsstyrning

Koden för svensk bolagsstyrning utgör ett led i näringslivets självreglering och syftar till att förbättra bolagsstyrningen i svenska börsnoterade bolag. Den utgör ett komplement till aktiebolagslagen och annan tvingande reglering.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning gav ut en reviderad version av koden i december 2016. Till denna tillkommer Anvisningar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Dessa kan ni ladda ner på www.bolagsstyrning.se. Den svenska koden bygger på principen "följ eller förklara" (comply or explain), vilket innebär att ett företag kan avvika från kodens bestämmelser så länge det tydligt redovisar och förklarar varför.

Svensk kod för bolagsstyrning.pdf