Bolagsstyrning | Alfa Laval

Bolagsstyrning

Alfa Laval är ett publikt bolag, noterat på Nasdaq OMX Stockholm, och dess styrning lyder därför under en rad lagar och regler. De viktigaste omfattar svensk aktiebolagslag, årsredovisningslagen, börsens regler samt Svensk Kod för bolagsstyrning (i fortsättningen kallad Koden). Endast i ett specifikt avseende utgör Alfa Lavals modell för styrning en avvikelse från Koden.

De externa reglerna kompletteras av interna. Bland dessa återfinns bolagets affärsprinciper, styrande dokument såsom riktlinjer och instruktioner samt även processer för kontroll och riskhantering. Vidare regleras styrelsens och VD:s arbete av deras arbetsordningar.

Årsstämma 2022

Alfa Laval AB:s årsstämma hölls tisdagen den 26 april 2022 kl. 16:00 på Scandic Star Lund i Lund. Årsstämmoprotokoll och beslutsunderlag finns till höger.

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2022 har utsetts av de största aktieägarna i Alfa Laval AB och består av följande ledamöter:

Finn Rausing - Tetra Laval
Anna Magnusson – Alecta Pensionsförsäkring
Lennart Francke – Swedbank Robur Fonder
Anders Oscarsson – AMF-Försäkring och Fonder
Tommi Saukkoriipi – SEB Fonder

Därutöver ingår Dennis Jönsson, styrelseordföranden i Alfa Laval AB, i valberedningen. 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman kan vända sig till Alfa Laval AB:s styrelseordförande Dennis Jönsson eller till någon av ägarrepresentanterna. Kontakt kan också ske via e-post till valberedningen@alfalaval.com.

Arkiv

Stämmodokumentation

2019-2020

Protokoll från årsstämma 2020.pdf 2020-05-06 1848 kB
Bilaga 2.pdf 2020-05-06 65 kB
Kallelse till årsstämma 2020.pdf 2020-03-23 202 kB
Formulär för förhandsröstning.pdf 2020-04-08 47 kB
Valberedningens motiverade yttrande.pdf 2020-03-23 72 kB
Beslutsunderlag 2020.pdf 2020-04-09 111 kB
Styrelsens yttrande enligt 18 4 ABL.pdf 2020-04-09 70 kB
Alfa Laval Revyttrande ersättning ledande befattningshavare.pdf 2020-03-23 97 kB
Presentation Dennis Jönsson.pdf 2020-03-23 39 kB
Presentation Ray Mauritsson.pdf 2020-03-23 38 kB
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.pdf 2020-03-23 144 kB
Bolagsordning -Alfa Laval AB.pdf 2020-03-23 44 kB
Valberedningens mandat.pdf 2020-03-23 36 kB
Fullmakt 2020.pdf 2020-03-23 80 kB
Styrelse och revisorer.pdf 2020-03-23 188 kB
Protokoll från årsstämma 24 april 2019.pdf 2019-05-08 2306 kB
Bilaga 2.pdf 2019-05-08 294 kB
Bilaga 3.pdf 2019-05-08 265 kB
Kallelse till årsstämma 2019.pdf 2019-03-20 158 kB
Valberedningens motiverade yttrande.pdf 2019-03-20 68 kB
Beslutsunderlag årsstämma 2019.pdf 2019-03-20 50 kB
Revisorsyttrande.pdf 2019-03-20 246 kB
Styrelsens redovisning.pdf 2019-03-21 30 kB
Styrelsens yttrande enligt ABL 18 4.pdf 2019-03-21 90 kB
Presentation Heléne Mellquist.pdf 2019-03-21 43 kB
Presentation Maria Moræus Hanssen.pdf 2019-03-21 89 kB
Valberedningens mandat.pdf 2019-04-03 36 kB
Styrelse och revisorer.pdf 2019-04-15 88 kB
Styrelsens rapport om intern kontroll 2019.pdf 2019-04-29 65 kB
Fullmakt 2019.pdf 2019-03-20 81 kB

2017-2018

Protokoll från årsstämma 23 april 2018.pdf 2018-05-02 2328 kB
Bilaga 2 Revisorsyttrande över ersättning ledande befattningshavare.pdf 2018-05-02 770 kB
Bilaga 3 Styrelsens förslag ersättningsprinciper anställningsvillkor ledande befattningshavare.pdf 2018-05-02 23 kB
Presentation från årsstämma april 23 2018.pdf 2018-04-23 1490 kB
Kallelse till årsstämma 2018.pdf 2018-03-16 194 kB
Fullmakt.pdf 2018-03-16 114 kB
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse i Alfa Laval AB (publ).pdf 2018-03-16 79 kB
Styrelse och revisorerx.pdf 2018-04-12 71 kB
Presentation av Henrik Lange.pdf 2018-03-23 61 kB
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering.pdf 2018-04-18 86 kB
Styrelsens yttrande enligt ABL 18 4 avseende föreslagen utdelning.pdf 2018-03-16 85 kB
Alfa Laval AB Revisorsyttrande över ersättning ledande befattningshavare 2017.pdf 2018-03-22 763 kB
Beslutsunderlag årsstämma 2018.pdf 2018-03-23 60 kB
Protokoll från årsstämman 26 april 2017.pdf 2017-05-10 3003 kB
Presentation årsstämma 2017.pdf 2017-04-26 1661 kB
Kallelse till Årsstämman 2017.pdf 2017-03-21 188 kB
Styrelse och revisorerx.pdf 2017-03-28 67 kB
Alfa Laval yttrande 8 54 2016.pdf 2017-03-28 253 kB
Beslutsunderlag 2017.pdf 2017-03-28 54 kB
Presentation av Anna Ohlsson-Leijon.pdf 2017-03-21 117 kB
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering.pdf 2017-03-28 86 kB
Valberedningens instruktion.pdf 2017-03-21 44 kB
Valberedningens motiverade yttrande.pdf 2017-03-21 76 kB
Styrelsens yttrande enligt ABL 18_4.pdf 2017-03-28 85 kB
Fullmakt.pdf 2017-03-21 113 kB

Styrelse

Alfa Lavals styrelse består av åtta stämmovalda ledamöter, utan suppleanter, samt tre personalrepresentanter, med tre suppleanter.

Valda av årsstämman

Dennis Jönsson

Ordförande sedan 2020.

Född: 1956.
Tidigare VD och koncernchef för Tetra Pak.
Utbildning: Ekonomexamen från Stockholms Universitet.
Oberoende av bolag och större ägare.
Antal aktier i Alfa Laval: 210 000.

Henrik Lange

Styrelsemedlem sedan 2018.

Född: 1961.
Tidigare arbetat som VD och koncernchef för Gunnebo AB, i ett flertal ledande positioner inom SKF-koncernen - bland annat som divisionschef för Industridivisionen samt som CFO, verkställande direktör i Johnson Pump AB.
Utbildning: Civilekonomexamen vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Styrelsemedlem i Velux A/S, IPCO AB, Thomas Concrete AB, Traction AB samt Tysk-Svenska Handelskammaren.
Oberoende av bolag och större ägare.
Antal aktier i Alfa Laval: 4 000.

Finn Rausing

Styrelsemedlem sedan 2000.

Född: 1955.
Utbildning: Jur. kand., MBA (INSEAD).
Styrelsemedlem i Tetra Laval Group, DeLaval Holding AB samt Excillum AB.
Oberoende av bolag.
Antal aktier i Alfa Laval: -

Jörn Rausing

Styrelsemedlem sedan 2000.

Född: 1960.
Ansvarig för sammanslagningar och förvärv inom Tetra Laval Group.
Utbildning: Civilekonom.
Styrelsemedlem i Tetra Laval Group, Ocado PLC och DeLaval Holding AB.
Oberoende av bolag.
Antal aktier i Alfa Laval: -

Maria Moraeus Hanssen

Syrelsemedlem sedan 2019.

Född: 1965.
Tidigare bland annat COO och vice VD/koncernchef, Wintershall DEA Holding GMBH och VD och koncernchef för DEA Deutsche Erdoel AG. Flera ledande positioner inom ENGIE SA, Aker ASA, Statoil ASA (numera Equinor ASA) samt Norsk Hydro ASA.
Utbildning: Petroleumteknologi vid NTNU, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, samt Petroleumekonomi och förvaltning vid Institute du Petrole, IFP School, Paris, Frankrike.
Styrelseordförande i Oslobygg KF och Wastefront AS.
Styrelseledamot i Schlumberger limited och Scatec ASA.
Oberoende av bolag och större ägare.
Antal aktier i Alfa Laval: 830

Ray Mauritsson

Styrelsemedlem sedan 2020.

Född: 1962.
VD för Axis AB.
Tidigare positioner inkluderar en rad ledande positioner inom Axis Communications AB samt Tac (idag del av Schneider Electric).
Utbildning: Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik från Lunds Tekniska Högskola. Executive MBA Ekonomihögskolan i Lund.
Oberoende av bolag och större ägare.
Antal aktier i Alfa Laval: 3000

 

Ulf Wiinberg

Styrelsemedlem sedan 2013.

Född: 1958.
VD för X-Vac Inc. Tidigare koncernchef för H. Lundbeck A/S, direktör för Wyeth Pharmaceuticals, EMEA/Canada & BioPharma, samt en rad andra ledande positioner inom Wyeth.
Styrelseordförande i Hansa Biopharma AB och Sigrid Therapeutics.
Styrelsemedlem i UCB Pharma och Agenus Inc.
Oberoende av bolag och större ägare.
Antal aktier i Alfa Laval: 20 000.

Lilian Fossum Biner

Styrelsemedlem sedan 2021.

Född 1962.
Tidigare arbetat som CFO på Axel Johnson AB samt senior Vice President och chef för HR och Organisation i AB Electrolux.
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Styrelsemedlem i L E Lundbergföretagen AB, Scania AB, Carlsberg Group A/S, Givaudan SA samt a-connect AG.
Oberoende av bolag och större ägare.
Antal aktier i Alfa Laval: 800

Arbetstagarrepresentanter

Bror García Lantz

Arbetstagarrepresentant sedan 2012.

Född: 1965.
Anställd inom Alfa Laval sedan 1990.
Arbetstagarrepresentant för Unionen.
Antal aktier i Alfa Laval: 100.

Henrik Nielsen

Arbetstagarrepresentant sedan 2015.

Född: 1968.
Anställd inom Alfa Laval sedan 1994.
Arbetstagarrepresentant för IF Metall.
Antal aktier i Alfa Laval: 50.

Johan Ranhög

Arbetstagarrepresentant sedan 2021.

Född: 1964.
Anställd inom Alfa Laval sedan 2016.
Arbetstagarrepresentant för SACO.

Antal aktier i Alfa Laval: 101

Utskott

Revisionsutskottet

Ansvarsområden

Revisionsutskottet säkerställer att principerna för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs. Det utformar riktlinjer för bolagets ekonomiska rapportering och uppföljning och äger beslutanderätt om den interna revisionen. Utskottet granskar rutinerna för redovisning och finansiell kontroll samt de externa revisorernas arbete, deras kvalifikationer och oberoende. För ytterligare information om vilka uppgifter som åligger revisionsutskottet se Styrelsens rapport om intern kontroll.

Styrelsens rapport om intern kontroll

Ledamöter

Ledamöterna utses årsvis vid styrelsens konstituerande möte. Under 2022 utgörs dessa av Henrik Lange (ordförande), Lilian Fossum Biner och Dennis Jönsson.

Ersättningsutskottet

Ansvarsområden

Ersättningsutskottet agerar i samband med anställningar och utnämningar, samt i andra villkorsfrågor som rör VD och koncernledning. Utskottets ska bereda riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare, som sedan beslutas av årsstämman samt ge förslag till styrelsen beträffande löne- och anställningsvillkor för VD. Utskottet ska även hantera löne- och anställningsvillkor för de ledande befattningshavare som rapporterar direkt till VD.

Ledamöter

Ersättningsutskottet utses årsvis vid styrelsens konstituerande möte. Under 2021 består utskottet av Dennis Jönsson (ordförande), Jörn Rausing och Ulf Wiinberg.

Revisorer

Enligt Alfa Lavals bedömning har ingen av revisorerna nedan någon relation till Alfa Laval eller Alfa Lavals närstående bolag som kan påverka deras oberoende gentemot bolaget.

Ordinarie revisorer

Staffan Landén
Auktoriserad revisor, EY.
Född: 1963.
Vald till ordinarie revisor vid stämman 2018.

Karoline Tedevall
Auktoriserad revisor, EY.
Född: 1978.
Vald till ordinarie revisor vid stämman 2018.

Revisorssuppleanter

Hernik Jonzén
Auktoriserad revisor, EY.
Född: 1977.
Vald till revisorssuppleant vid stämman 2018.

Andreas Mast
Auktoriserad revisor, EY.
Född: 1979.
Vald till revisorssuppleant vid stämman 2020.

Ledningsgrupp

tom erixon 150x150.pngTom Erixon 

VD och koncernchef

Född: 1960.

Koncernchef sedan 1 mars 2016.

 

Tidigare bland annat VD och koncernchef för OVAKO AB, VD Sandvik Coromant.

Styrelsemedlem i Boliden AB.

Utbildning: Juristexamen från Lunds universitet, MBA i företagsekonomi från IESE, Barcelona.

Antal aktier i Alfa Laval: 101 200.

Jan Allde Chief Financial OfficerJan Allde

Ekonomi- och finansdirektör

Född: 1967.

Anställd i Alfa Laval sedan 2018.

 

Ekonomi- och finansdirektör sedan 2018.

Tidigare en rad internationella positioner inom ABB under perioden 1991-2017, senast som ekonomi- och finansdirektör för region Americas.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.

Antal aktier i Alfa Laval: 10 000.

Mikael Tydén OperationsMikael Tydén

Direktör, Operationsdivisionen

Född: 1967.

Anställd i Alfa Laval sedan 1995.

 

Chef för Operationsdivisionen sedan januari 2017. Tidigare bland annat ansvarig för global tillverkning och försörjning av separatorer, dekantrar, hygienisk flödeshanteringsutrustning och luftvärmeväxlare 2005-2016.

Utbildning: Civilingenjör.

Antal aktier i Alfa Laval: 1 000.

Susanne Pahlén Åklundh EnergyThomas Møller

Direktör, Energydivisionen.

Född: 1974.

Anställd i Alfa Laval sedan 2002.

 

Chef för divisionen sedan 2021. Tidigare bland annat chef för Business Unit Decenters, Water & Waste Segment och chef för Market Unit Power.

Utbildning: Civilingenjör.

Antal aktier i Alfa Laval: 1 106.

Nish Patel Food & WaterNish Patel

Direktör, Food & Waterdivisionen.

Född: 1962.

Anställd i Alfa Laval sedan 1984.

 

Tidigare bland annat dierktör för regionenerna Västeuropa och Nordamerika, chef för Indien och Storbritannien.

Utbildning: Civilingenjör

Antal aktier i Alfa Laval: 47 552.

Sameer Kalra President, Marine DivisionSameer Kalra

Direktör, Marinedivisionen.

Född: 1962.

Anställd i Alfa Laval sedan 2011.

 

Tidigare chef för affärsenheterna Pumping Systems och Offshore system.

Utbildning: Mariningenjör och MBA.

Antal aktier i Alfa Laval: 2 000

Joakim Vilson Global Sales and ServiceJoakim Vilson

Direktör, Global Sales & Service

Född: 1965

Anställd i Alfa Laval sedan 1990.

 

Tidigare direktör för region Central- och Östeuropa, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika, chef för regionen Mid Europe och segmentet Process Industry.

Utbildning: Civilingenjör.

Antal aktier i Alfa Laval: 6 520.

Pascale Gimenez HRPascale Gimenez

Personaldirektör

Född: 1966.

Anställd i Alfa Laval sedan 1 augusti 2018.

 

Har tidigare bland annat varit personaldirektör för olika enheter inom Sandvik och Electrolux.

Utbildning: Masterexamen i marknadsföring från ESSEC Business School och ingenjörsexamen från Institut Supérieur Agricole de Beauvais.

Antal aktier i Alfa Laval: -

Emma Adlerton

Chefsjurist & styrelsesekreterare

Född: 1973

Anställd i Alfa Laval sedan 2008.

 

Chefsjurist och styrelsesekreterare sedan 2015, chef för Group Legal & Sustainability. Tidigare bland annat bolagsjurist inom Alfa Laval-koncernen samt advokat.

Utbildning: Juristutbildning från Lunds universitet.

Antal aktier i Alfa Laval: 1 000

Svensk kod för bolagsstyrning

Koden för svensk bolagsstyrning utgör ett led i näringslivets självreglering och syftar till att förbättra bolagsstyrningen i svenska börsnoterade bolag. Den utgör ett komplement till aktiebolagslagen och annan tvingande reglering.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning gav ut en reviderad version av koden 1 januari 2020. Till denna tillkommer Anvisningar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Dessa kan ni ladda ner på www.bolagsstyrning.se. Den svenska koden bygger på principen "följ eller förklara" (comply or explain), vilket innebär att ett företag kan avvika från kodens bestämmelser så länge det tydligt redovisar och förklarar varför.

Svensk kod för bolagsstyrning.pdf

 

Bolagsordning

Bolagsordningen antogs vid årsstämman 27 april 2021.

Ladda ner här

 

Valberedningens mandat

Ladda ner här