Årsstämma 2021

Alfa Lavals Styrelseordförande Dennis Jönsson
Alfa Lavals VD och koncernchef Tom Erixon

Alfa Laval AB:s årsstämma kommer att hållas den 27 april 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som för närvarande råder till följd av COVID-19-pandemin, kommer årsstämman att genomföras genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon fysisk stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud, kommer därmed inte att hållas.

Information om de beslut som fattas av årsstämman 2021 offentliggörs på denna webbplats den 27 april 2021. Här kommer även Alfa Lavals VD-anförande att publiceras den 21 april 2021.

Aktieägare som har frågor till styrelsen eller den verkställande direktören uppmanas att inkomma med sådana frågor i god tid inför stämman, dock senast lördag den 17 april 2021. Ytterligare information om detta finns i kallelsen.

 

Kallelse

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen har publicerats på Alfa Lavals hemsida. Kallelse och övrigt underlag finns till höger. Kallelsen skickas genast, utan kostnad för mottagaren, till de aktieägare som så begär.

Anmälan

En aktieägare som vill delta i stämman ska;

  • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 19 april 2021 och
  • anmäla sig till stämman senast den 26 april 2021, genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna i kallelsen, så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 26 april 2021.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 19 april 2021. En sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. För mer information, vänligen se kallelsen.

Årsstämman i Alfa Laval AB

Nedan finns dokument från alla tidigare årsstämmor. Årsstämman är Alfa Laval-koncernens högsta, beslutande organ. Enligt Alfa Laval AB:s Bolagsordning skall årsstämman hållas årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång och förläggas till Lund eller Stockholm. Normalt hålls årsstämman i månadsskiftet april/maj i Lund.

Arkiv

Stämmodokumentation

2017-2018

Protokoll från årsstämma 23 april 2018.pdf 2018-05-02 2328 kB
Bilaga 2 Revisorsyttrande över ersättning ledande befattningshavare.pdf 2018-05-02 770 kB
Bilaga 3 Styrelsens förslag ersättningsprinciper anställningsvillkor ledande befattningshavare.pdf 2018-05-02 23 kB
Presentation från årsstämma april 23 2018.pdf 2018-04-23 1490 kB
Kallelse till årsstämma 2018.pdf 2018-03-16 194 kB
Fullmakt.pdf 2018-03-16 114 kB
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse i Alfa Laval AB (publ).pdf 2018-03-16 79 kB
Styrelse och revisorerx.pdf 2018-04-12 71 kB
Presentation av Henrik Lange.pdf 2018-03-23 61 kB
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering.pdf 2018-04-18 86 kB
Styrelsens yttrande enligt ABL 18 4 avseende föreslagen utdelning.pdf 2018-03-16 85 kB
Alfa Laval AB Revisorsyttrande över ersättning ledande befattningshavare 2017.pdf 2018-03-22 763 kB
Beslutsunderlag årsstämma 2018.pdf 2018-03-23 60 kB
Protokoll från årsstämman 26 april 2017.pdf 2017-05-10 3003 kB
Presentation årsstämma 2017.pdf 2017-04-26 1661 kB
Kallelse till Årsstämman 2017.pdf 2017-03-21 188 kB
Styrelse och revisorerx.pdf 2017-03-28 67 kB
Alfa Laval yttrande 8 54 2016.pdf 2017-03-28 253 kB
Beslutsunderlag 2017.pdf 2017-03-28 54 kB
Presentation av Anna Ohlsson-Leijon.pdf 2017-03-21 117 kB
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering.pdf 2017-03-28 86 kB
Valberedningens instruktion.pdf 2017-03-21 44 kB
Valberedningens motiverade yttrande.pdf 2017-03-21 76 kB
Styrelsens yttrande enligt ABL 18_4.pdf 2017-03-28 85 kB
Fullmakt.pdf 2017-03-21 113 kB