Slambehandling

Det flytande innehållet i slam från behandling av kommunalt och industriellt avloppsvatten och avfall från övrig verksamhet har en stor inverkan på kostnaderna för bortskaffning. Alfa Laval levererar utrustning som täcker in hela slambehandlingsprocessen, inklusive förtjockning, avvattning, uppvärmning, kylning, värmeåtervinning, rötning och pastörisering, samt avancerade styrsystem för att optimera anläggningens drift och minska personalbehovet.

Sludge treatment 640x360

Förtjockning och avvattning - minska mängden avfall för bortskaffning med upp till 90 %

Förtjockning och avvattning av slam på plats är en grundläggande del av alla aktuella alternativ för behandling av avloppsvatten som minskar slamvolymen avsevärt. Detta har en enorm inverkan på kostnader för transport, bortskaffning av avloppsvatten, lagring och torkning. Det är också av stor betydelse för slam som ska användas som rötningsmaterial för biogasproduktion, värmeprocesser och kompostering. För att tillgodose alla behov erbjuder Alfa Laval ett komplett utbud av gedigna, välbeprövade tekniker som effektivt separerar bort vätskorna och ger en hög nivå av torrsubstansinnehåll.

Mekanisk förtjockning av slam i primära eller sekundära slutsedimenteringsbassänger har ersatt gravitationstankar som standardförfarande inom industrin före rötning eller avvattning. Alfa Lavals slamförtjockare har alla slutna konstruktioner och kräver mycket litet underhåll och luktkontroll.

  • Dekantrarna ALDEC G2 och ALDEC G3 för centrifugalseparering med hög kapacitet och hög kaktorrhet
  • Trumförtjockarna ALDRUM och ALDRUM G3 är roterande trumfilter för mycket varsam slamförtjockning med liten till medelstor kapacitet
  • Gravitationsbandförtjockarna AS-H med inbyggd polymerblandning för liten till medelstor kapacitet.

För effektiv avvattning av slam och separering av vätska och produkter från andra avfallsflöden kan du välja mellan flera olika Alfa Laval-tekniker, beroende på önskad torrhaltsgrad, tillgängligt utrymme och andra krav:

  • Silbandspressarna AS-H för höga volymer och hög andel fasta ämnen med låg förbrukning av polymer och ström. G3-modellen utför både förtjockning och avvattning och har upp till fem gånger så stor kapacitet och ändå samma storlek som en konventionell bandpress
  • Dekantrarna ALDEC G2 och G3 för centrifugalseparering av mycket höga kapaciteter/volymer tar liten plats och har låg energiförbrukning
  • Kammarfilterpress AS-H lämpar sig utmärkt för avvattning av mindre satser där det krävs mycket höga andel fasta ämnen i form av torra kakor (upp till 40 %) och uppfångning av fasta ämnen på över 99 %.
  • Skruvpress för mindre avvattningsinstallationer där krav på en extremt låg strömförbrukning samt begränsade bullernivåer och minimal tillsyn står högt upp på listan.

En del skruvpressar kan även användas för leravvattning, gruvavfall, dammsanering och muddring.

Termisk slambehandling – en genväg till kostnadsbesparingar, värmeåtervinning, klass A-kompost och biogas

Förvärmning av avloppsslam med Alfa Lavals spiralvärmeväxlare och tubvärmeväxlare före avvattning kan också minska kostnaderna och ger möjlighet till värmeåtervinning.

Vår termiska utrustning kan också användas för slamrötning vid framställning av biogas och för slamhydrolys och pastörisering så att det blir möjligt att uppfylla de strängaste miljölagstiftningskraven och erhålla slamkvalitet av klass A eller B, som lämpar sig för att återanvändas som kompost eller gödning. För vissa typer av industriavfall, t.ex. läkemedelsavfall, är pastörisering av avloppsslammet ett måste.
Spiralvärmeväxlare kan också användas för slutlig kylning av avloppsvatten så att värmen kan återvinnas och, om det skall släppas ut i havet, en älv eller en bäck, för att skydda vattendragets biotop.