Produktåtervinning

Värdefulla produkter går normalt förlorade i avfallsflödena från industriella processer, och är kostsamma att behandla eller avyttra. Men många avfallsprodukter kan återvinnas på ett effektivt sätt. Alfa Laval kan hjälpa dig att omvandla kostnader till vinst. Vi erbjuder en mängd olika allmänna eller industrispecifika lösningar som hjälper dig att återvinna värdefulla produkter som du antingen kan använda på nytt eller sälja vidare.

Steam and water drops

Värdeskapande avfall: Omvandla kostnader till vinst

Strängare regler kräver i allt större utsträckning att avfallsflödena behandlas. Avfallet kan vara en faktor som förhindrar att produktionen utökas, och en effektiv behandling och bortskaffning av avfallet är ofta avgörande för att verksamheten ska kunna bedrivas. Varje kubikmeter med vatten och avfall och varje kW som du återvinner är ett steg mot att minska din miljöpåverkan – och kostnaderna.

Så varför låta pengarna rinna ut i avloppet, eller betala massor för att bli av med avfall som i stället kan återvinnas och spara råmaterial eller generera intäkter? Varför inte minska mängden avfall och kostnaderna för bortskaffning genom att återvinna så mycket som möjligt? Antingen tillbaka in i din egen process eller genom att sälja det vidare till andra värdekedjor.

Alfa Laval har tagit fram ett brett utbud av lösningar för återvinning av avfall som bygger på tekniker för separation, filtrering respektive värme. Exemplen omfattar bland annat följande:

  • Återvinning av öl, drav och vört från ölproduktion med Alfa Lavals separatorer, dekantrar eller membranfiltreringsenheter. 
  • Återvinning av spillolja (avfallsflödet av olja omvandlas till värdefullt kolväte) med hjälp av dekantrar och höghastighetsseparatorer
  • Återvinning av etanol från förbrukad tvättlösning genom förångning
  • Alfa Lavals kammarfilterpressar AS-H kan användas för att återvinna produkter som alkohol och socker.

Avloppsvatten – en outnyttjad vattenresurs  

Allt fler företag inser nu att även avloppsvatten kan vara en värdefull vattenresurs. Det finns många goda skäl att överväga att återanvända biologiskt behandlat kommunalt och industriellt avloppsvatten: Öka vattenresurserna, minska intaget av nytt vatten och begränsa de flödesmängder som släpps ut i avloppet.

Återvunnet vatten kan användas för många tillämpningar, t.ex. som industriellt processvatten, för kyltorn och som tvättvatten; för ytbevattning av grödor, vingårdar och golfbanor; till rekreationssjöar, våtmarker, förstärkning av vilda djurs livsmiljöer och strömmar eller för påfyllning av grundvattnet.

Vatten som behandlas med Alfa Lavals membranbioreaktorer(MBR) och Alfa Lavals AS-H Iso-Disc-filtreringssystem kan till och med användas som dricksvatten under förutsättning att ett slutligt poleringssteg, t.ex. UV-strålning, ultrafiltrering, nanofiltrering, omvänd osmos, aktivt kol, ozon eller klor, läggs till. 

Turn waste into value

See what you can gain from on-site water and waste treatment - and calculate your savings!Turn waste into value with Alfa Laval solutions

Wastewater - an untapped water resource

More and more realise that wastewater can also be a valuable water resource. There are many good reasons to consider reusing biologically treated municipal and industrial wastewater: Increase water resources, reduce intake of new water and limit effluent flow loads to sewers.

Reclaimed water can be used for numerous applications e.g. industrial process water, cooling towers and wash water; surface irrigation of crops, vineyards and golf courses; recreational lakes, wetlands, wildlife habitat and stream augmentation and ground water recharge.

Water treated with Alfa Laval MBR and Alfa Laval AS-H Iso-Disc filtration systems can even reach potable water quality if a final polishing step combining e.g. UV radiation, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis, active coal, ozone or chlorine is added.